دومین کنفرانس انجمن پیش رانش هوافضایی ایران , 2013-11-20

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی جریان داخلی در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی های مارپیچ جهت مطالعه اثر هندسه انژکتور بر کیفیت پاشش )

نویسندگان: مسعود یزدی ممقانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد انژکتورهای چرخشی در فرآیندهای مختلف احتراقی تأثیر بسزایی بر راندمان احتراق، مقدار آلاینده های خروجی از موتور و ناپایداری های احتراقی دارد. به دلیل حضور یک هسته هوا که به هنگام پاشش و بر اثر حضور مؤلفه‌های بزرگ مماسی سرعت درون انژکتور شکل می گیرد، جریان در داخل این نوع از انژکتورها از نوع جریان های دو فازی می باشد. در این پژوهش از روش نسبت حجمی سیال (VOF) برای شبیه سازی جریان در داخل نوعی از انژکتورهای چرخشی فشاری که برای تولید مؤلفه مماسی سرعت در ورودی از یک هسته چرخش ساز با کانال های مارپیچ بهره می گیرد استفاده شده است و برای تایید صحت روش بکار گرفته شده، از مقایسه نتایج شبیه سازی های دو بعدی و سه بعدی با نتایج آزمایشگاهی در دسترس استفاده شده است. برای بررسی اثر هندسه چرخش ساز بر روی مشخصه های پاشش ( مانند ضریب تخلیه و زاویه مخروط پاشش) در انژکتورهای مورد نظر، چندین مدل سازی سه بعدی انجام پذیرفته است. پارامترهای هندسی مورد مطالعه در این تحقیق، زاویه و تعداد کانال های مارپیچ بوده است و میزان تأثیر آن ها بر کیفیت پاشش سیال مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که با افزایش زاویه چرخش و تعداد کانال های مارپیچ، ضخامت فیلم سیال افزایش و زاویه مخروط پاشش به آرامی کاهش می یابند. در مقابل ضریب تخلیه بهبود قابل توجهی پیدا کرده است، برای مثال با افزایش تعداد کانال های مارپیچ از 3 عدد به 12 عدد، ضریب تخلیه تا 28 درصد افزایش یافته است. نتایج بیان گر اهمیت نقش کاهش تلفات سیال در گذر از طول انژکتور به وسیله بهینه کردن هندسه و بهبود پارامترهای دیگر در طول پروسه ساخت انژکتور می باشند.

کلمات کلیدی

, انژکتور چرخشی فشاری , نسبت حجمی سیال , ضریب تخلیه , زاویه مخروط پاشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040530,
author = {یزدی ممقانی, مسعود and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {شبیه سازی سه بعدی جریان داخلی در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی های مارپیچ جهت مطالعه اثر هندسه انژکتور بر کیفیت پاشش},
booktitle = {دومین کنفرانس انجمن پیش رانش هوافضایی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انژکتور چرخشی فشاری - نسبت حجمی سیال - ضریب تخلیه - زاویه مخروط پاشش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سه بعدی جریان داخلی در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی های مارپیچ جهت مطالعه اثر هندسه انژکتور بر کیفیت پاشش
%A یزدی ممقانی, مسعود
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J دومین کنفرانس انجمن پیش رانش هوافضایی ایران
%D 2013

[Download]