حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (509-512)

عنوان : ( بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرز )

نویسندگان: ابراهیم کازرونی منفرد , , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات آللوپاتیکی غلظت های ( 0 (شاهد)، 5عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم بر جوانهزنی و رشد ریشه چه علف های هرز (تاج خروس سفید و سلمه تره Solanum nigrum تاجریزی سیاه ، Amaranthus hybridus تاج خروس هیبرید ،Amaranthus albus هرز (تاج خروس سفید به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر غلظت عصاره (Chenopodium album آبی شبدر برسیم بر متوسط زمان جوانه زنی افزایش، طول ریشهچه و یکنواختی جوانهزنی معنی دار بود. تاجریزیسیاه بیشترین درصد جوانهزنی، طولانی ترین متوسط زمان جوانهزنی، بیشترین طول ریشهچه و کمترین یکنواختی جوانهزنی را داشت. تاج خروس هیبرید کمترین درصد جوانهزنی، کوتاه ترین متوسط زمان جوانهزنی را داشت و تاج خروس سفید بیشترین یکنواختی جوانهزنی را داشت. در کل گونه تاجریزیسیاه مقاوم ترین و تاج خروس هیبرید حساس ترین گونه در حضور عصاره آبی شبدر برسیم بودن

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, علفهایهرز پهنبرگ, گیاهان پوششی, کنترل علفهرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040533,
author = {ابراهیم کازرونی منفرد and , and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرز},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {509--512},
numpages = {3},
keywords = {آللوپاتی، علفهایهرز پهنبرگ، گیاهان پوششی، کنترل علفهرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرز
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%A ,
%A بنایان اول, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]