چهارمین جشنواره سراسری حکمت مطهر , 2008-05-01

عنوان : ( بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , زهرا رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این نوشتار به بررسی ارادة الاهی از دیدگاه دو فیلسوف بزرگ، استاد مطهری و باروخ اسپینوزا می پردازد. و هدف آن روشن کردن شباهت ها و تفاوت های موجود در دیدگاه های آن دو در بارة این پرسش می باشد که آیا خداوند دارای اراده است یا نه؟ و در صورت داشتن اراده آیا اراده او مطلق و آزاد است؟ و در این راستا به مقایسة نظریات این دو فیلسوف در مسائل زیر می پردازد: عقل الاهی، اراده الاهی، نسبت عقل و اراده به خداوند، قدرت خداوند، نسبت اختیار به خداوند یا قضا و قدر الهی، موجَب یا واجب بالغیر، اراده آزاد خداوند، فعلی بودن علم خداوند.

کلمات کلیدی

, اراده الاهی, علم الاهی, قضا و قدر, قدرت خداوند, موجَب, نسبت عقل و اراده به خداوند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040539,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and رسولی, زهرا},
title = {بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری},
booktitle = {چهارمین جشنواره سراسری حکمت مطهر},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اراده الاهی، علم الاهی، قضا و قدر، قدرت خداوند، موجَب، نسبت عقل و اراده به خداوند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A رسولی, زهرا
%J چهارمین جشنواره سراسری حکمت مطهر
%D 2008

[Download]