چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (2), شماره (10), سال (2013-9) , صفحات (57-84)

عنوان : ( طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات )

نویسندگان: احمد توکلی , علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جانمایی تسهیلات مسئلهای است که به نحوهی چیدمان دپارتمانها در منطقه کاری میپردازد. در این مقاله ابتدا به شناسایی معیارهای مؤثر در ارزیابی طرحهای چیدمان پرداخته شد. همچنین یک روش تلفیقی تصمیمگیری چند معیاره فازی برای انتخاب طرح چیدمان مطلوب ارائه شد. به کارگیری نظریه مجموعههای فازی به دلیل توانایی بیشتر در بیان مقادیر غیر دقیق معیارهای کیفی باعث افزایش کیفیت طرح چیدمان خواهد شد. در این روش از AHP گروهی فازی برای تعیین مقادیر عملکردی طرحهای چیدمان با توجه به معیارهای کیفی، از آنتروپی شانون برای تعیین وزن معیارها و از تاپسیس برای رتبه- بندی نهایی طرحهای چیدمان استفاده شد. در روش حاضر معیارهای کمّی و کیفی به صورت همزمان در نظر گرفته شده است و عملکرد طرحهای چیدمان برای معیارهای کیفی به صورت فازی در نظر گرفته میشوند. همچنین طرح بهینه به طور موزون اما بدون در نظر گرفتن اهمیت نسبی بین معیارها از طریق نظر مستقیم خبرگان، انتخاب می شود. برای بررسی روش پیشنهادی، این روش در یک مطالعه موردی در شرکت مشهد پانل به کار گرفته شد.

کلمات کلیدی

انتخاب طرح چیدمان تسهیلات؛ تصمیمگیری چند معیراره فازی ؛ AHP. گروهی فازی؛ آنتروپی شانون؛ تاپسیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040546,
author = {توکلی, احمد and پویا, علیرضا and علوی طبری, سیدجواد},
title = {طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {10},
month = {September},
issn = {2251-9874},
pages = {57--84},
numpages = {27},
keywords = {انتخاب طرح چیدمان تسهیلات؛ تصمیمگیری چند معیراره فازی ؛ AHP. گروهی فازی؛ آنتروپی شانون؛ تاپسیس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات
%A توکلی, احمد
%A پویا, علیرضا
%A علوی طبری, سیدجواد
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2013

[Download]