اولین کنفرانس بین المللی ریزفناوری و میکروماشیناری , 2014-02-18

عنوان : ( تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی )

نویسندگان: احسان کاظم نیاءکاخکی , مسعود طهانی , سیدمحمود حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش تحلیلی برای بررسی اثر میرایی ترموالاستیک بر رفتار دینامیکی یک میکروتیر تشدیدگر به عنوان بخشی از یک سیستم میکرو الکترو مکانیکی ارائه می شود. معادلات کوپل ترموالاستیسیته حاکم بر ممز بر اساس تئوری تعمیم یافته ترموالاستیسیته همراه با یک زمان استراحت تبیین میشود و سپس با استفاده از تکنیک تبادیل لاپاس برای متغیرهای فضایی حل میگردد . برتری اصلی روش ارائه شده توانایی آن برای حل مسائل ترموالاستیک در ممز تحت شرایط مرزی مختلف است. جابجایی و گشتاور حرارتی میکرو تیر تحت بار یکنواخت و شرایط مرزی مختلف در طول زمان به دست می آید و میرایی ترموالاستیک به طور مفص مورد بحث قرار میگیرد. روابط تمام پارامترها در حوزه لاپلاس ارائه می شوند . همچنین از روش اصلاح شده تبدیل معکوس لاپلاس برای انتقال نتایج به حوزه زمان استفاده میشود. با انجام مقایسه با حالت ارتعاشات غیر کوپل در نمودارهای تاریخچه زمانی، تاثیر میرایی بر دامنه ارتعاش و گشتاور حرارتی و حرک سیستم به سوی تعادل به وضوح مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, میرایی ترموالاستیک, میکرو رزوناتور, تئوری ترموالاستییته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040554,
author = {کاظم نیاءکاخکی, احسان and طهانی, مسعود and حسینی, سیدمحمود},
title = {تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی ریزفناوری و میکروماشیناری},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میرایی ترموالاستیک، میکرو رزوناتور، تئوری ترموالاستییته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی
%A کاظم نیاءکاخکی, احسان
%A طهانی, مسعود
%A حسینی, سیدمحمود
%J اولین کنفرانس بین المللی ریزفناوری و میکروماشیناری
%D 2014

[Download]