دانشور پزشکی, دوره (21), شماره (108), سال (2014-1) , صفحات (41-50)

عنوان : ( تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم )

نویسندگان: غلام رسول محمدرحیمی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: چاقی و دیابت نوع دوم، دو عامل تهدید کننده سلامت عمومی جهان هستند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم بود. مواد و روش ها: در این تحقیق، 23 زن چاق مبتلا به دیابت نوع دوم با میانگین سنی 926/7±75/47 سال به روش نمونه گیری در دسترس، گزینش و به دو گروه تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی به مدت 36 جلسه با تواتر سه جلسه در هفته با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره انجام شد و گروه دوم، علاوه بر داشتن فعالیت بدنی، رژیم غذایی کم کالری 500 کیلوکالری کمتر از انرژی روزانه را نیز رعایت کردند. داده ها با استفاده از تی همبسته، ویلکاکسون و یوی من ـ ویتنی در سطح معنی داری 05/0>P آزمایش شدند. نتایج: در گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی، تنها در TG کاهش معنی داری وجود داشت. در صورتی که در گروه تمرین هوازی، در نسبت لیپوپروتئین کم چگال به لیپوپروتئین پرچگال، کاهشی معنی دار مشاهده نشد؛ علاوه بر این، در هیچ یک از گروه ها مقادیر ALT و AST سرم بیماران تفاوت معنی داری وجود نداشت. در مقایسه میانگین های بین گروهی، تنها در TG تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرین هوازی و رژیم غذایی منظم تأثیر مطلوب بر ترکیب بدنی و برخی شاخص های لیپیدی دارد. از طرفی؛ این پروتکل، تأثیر مطلوب بر کاهش آنزیم های کبدی نداشته است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: تمرین هوازی, رژیم غذایی, آنزیم های کبدی, شاخص های لیپیدی, دیابت نوع دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040555,
author = {محمدرحیمی, غلام رسول and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {108},
month = {January},
issn = {2716-9723},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {کلید واژه ها: تمرین هوازی، رژیم غذایی، آنزیم های کبدی، شاخص های لیپیدی، دیابت نوع دوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم
%A محمدرحیمی, غلام رسول
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2014

[Download]