آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12) , صفحات (973-984)

عنوان : ( مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود )

نویسندگان: دل ارام هوشمندکوچی , کاظم اسماعیلی , علیرضا کشاورزی , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرارگیری پایه های پل در مسیر جریان، الگوی سه بعدی و پیچیده ای از جریان را تولید میکند که باعث فرسایش بستر اطراف آن می گردد . از آنجاییکه رودخانهها دارای مسیر مستقیم نیستند و به صورت پیچانرودی میباشند، ضروری است تا تاثیر تغییر الگوی ایجاد شده در جریان در اثر عبور از امکان شبیهسازی الگوی جریان (CFD) قوس بر آبشستگی اطراف پایههای پل بررسی گردد. امروزه با توسعه نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی وجود دارد. به همین جهت هدف این پژوهش مدلسازی جریان اطراف پایه های پل مستقر در کانا لهای خمیده به صورت سه بعدی است . برای این که معادلات جریان را به روش حجم محدود و الگوی مرکزیت سلول حل می نماید استفاده شد . برای گسسته سازی Fluent منظور از کد تجاری و جهت لحاظ نمودن سطح آزاد از مدل حجم سیال استفاده شد. جهت صحتسنجی RSM و K-ω ، K-ε معادلات ناویر استوکس از سه مدل آشفتگی اطراف مدل فیزیکی پایه پل در یک فلوم روباز ADV نتایج حاصل از مدلسازی عددی از نتایج حاصل از اندازهگیری سرعت جریان توسط سرعت سنج نسبت به دو مدل دیگر در مدلسازی عددی سرعت جریان و جریان های RSM مارپیچی شامل 5 قوس استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل آشفتگی ثانویه عملکرد بهتری داشته است. مقایسه قدرت جریانهای ثانویه در پاییندست پایه حاکی از آن بود که با قرارگیری پایه پل در میانه کانال قوسی شکل جریانهای ثانویه به سمت قوس داخلی کانال متمرکز شده و اثر گردابههای برخاستگی تا مقطع 150 درجه از قوس ادامه خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, پیچانرود, پایه پل, مدل های آشفتگی, نرم افزار فلوئنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040568,
author = {هوشمندکوچی, دل ارام and اسماعیلی, کاظم and علیرضا کشاورزی and فریدحسینی, علیرضا},
title = {مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {973--984},
numpages = {11},
keywords = {پیچانرود، پایه پل،مدل های آشفتگی، نرم افزار فلوئنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود
%A هوشمندکوچی, دل ارام
%A اسماعیلی, کاظم
%A علیرضا کشاورزی
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]