مهندسی آب و محیط زیست ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (9-14)

عنوان : ( مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن) )

نویسندگان: علی حجتی , علیرضا فریدحسینی , بیژن قهرمان , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهرهبرداری بهینه از مخازن سدها یکی از مسائل مهم بهینهسازی در زمینه مدیریت منابع آب است. سیستم بهرهبرداری از مخزن دارای پیچیدگیهایی است که سبب می شود بهینه سازی آنها با روشهای تحلیلی دشوار و هزینهبر باشد. در سالهای اخیر برای ارائه راهحلهای مناسب در این خصوص روشها و الگوریتمهای مختلفی بکار گرفته شده است که در این میان الگوریتمهای فراکاوشی نیز مورد توجه محققان در حوزه مدیریت منابعآب در سراسر دنیا قرار گرفته و از آن استفادههای فراوانی شده است. در تحقیق حاضر برای بهینهسازی یک سامانه دو مخزنه با اهداف حداکثر کردن در آمد حاصل از فروش انرژی نیروگاه و افزایش حجم ذخیره سیلاب در حوضه - آبریز قزل اوزن، از الگوریتمهای ژنتیک ساده و چند هدفه NSGA-II که از روشها مبتنی بر پایه جمعیت هستند، استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصله، الگوریتم NSGA-II جوابهای مناسبتری نسبت به الگوریتم ژنتیک ارائه داده است و با یافتن بهینه بهتر، منجر به 9میلیون مترمکعب در دو / 9 میلیارد ریال و برای کنترل سیلاب حجم ذخیره افزونتر به میزان 95 / دستیابی به درآمد بیشتر به میزان 08 مخزن مورد نظر شده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک؛ الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA, II ؛ انرژی برق آبی؛ کنترل سیلاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040571,
author = {حجتی, علی and فریدحسینی, علیرضا and قهرمان, بیژن and علیزاده, امین},
title = {مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن)},
journal = {مهندسی آب و محیط زیست ایران},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2345-5470},
pages = {9--14},
numpages = {5},
keywords = {الگوریتم ژنتیک؛ الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II ؛ انرژی برق آبی؛ کنترل سیلاب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن)
%A حجتی, علی
%A فریدحسینی, علیرضا
%A قهرمان, بیژن
%A علیزاده, امین
%J مهندسی آب و محیط زیست ایران
%@ 2345-5470
%D 2013

[Download]