آب و خاک, دوره (27), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (495-505)

عنوان : ( کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور )

نویسندگان: سُمیه کرمانشاهی , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لزوم کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در دنیا، به منظور پایداری منابع آب بر کسی پوشیده نیست. با اقداماتی از قبیل اصلاح الگوی کشت و کاهش سطح زیر کشت و ... می توان به این هدف دست یافت. در این مطالعه وضعیت منابع آب و تقاضاهای آبیاری دشت نیشابور با استفاده از مدل WEAP مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی اثرات راهبردهای مذکور، سناریوهایی با عناوین تغییر الگوی کشت، کاهش سطح زیر کشت و سناریوی ترکیبی (ترکیب این دو راهکار) مطرح شد و سپس برای یک دوره 20 ساله شبیه سازی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که با اعمال این سناریوها، میانگین سالانه نیاز آبیاری به ترتیب حدود 9 ، 10 و 18 درصد کمتر خواهد شد، و متعاقباً از رقم میانگین کسری سالانه مخزن به ترتیب 13 ، 8 و 18 درصد کاسته می شود؛ به بیانی دیگر این راهبردها می توانند نقش بسزایی در کاهش تقاضای آب کشاورزی، و در نتیجه کاهش برداشت از منابع آب منطقه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, کاهش سطح زیر کشت, دشت نیشابور, مدلweap
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040572,
author = {کرمانشاهی, سُمیه and داوری, کامران and هاشمی نیا, سیدمجید and فریدحسینی, علیرضا and انصاری, حسین},
title = {کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {495--505},
numpages = {10},
keywords = {الگوی کشت، کاهش سطح زیر کشت، دشت نیشابور، مدلweap},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور
%A کرمانشاهی, سُمیه
%A داوری, کامران
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A فریدحسینی, علیرضا
%A انصاری, حسین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]