آب و خاک, دوره (27), شماره (6), سال (2014-2) , صفحات (1176-1189)

عنوان : ( بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران )

نویسندگان: احسان عیشی رضائی , رستم یزدانی بیوکی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی خصوصیات بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک مانند شمال شرق ایران دارای نقش حیاتی در سازگاری و کاهش به اثرات خشکی است. هدف اصلی این مطالعه تعیین زمان شروع فصل بارانی و آستانه بارش روزانه با استفاده از مدل ارزیابی عدم قطعیت بارش بود. تاریخ شروع تجزیه آغاز فصل بارش جدید در منطقه ای معین را مشخص می کند، درحالی که، تاریخ شروع فصل بارانی و پایان فصل بارانی برای تعیین (SAD) و تحلیل طول فصل بارش استفاده می شود. در این مطالعه، هفده محل در شمال شرق ایران با اطلاعات بارش روزانه در دسترس ( 24 تا 48 سال) انتخاب شدند . 4 مکان تک اوجی با طول ،(A سه دوره سالانه فصل بارانی به صورت 12 مکان با یک دوره سالانه تک اوجی با مقادیر کوتاه تر در تابستان (دوره های تعیین شد. این طبقه بندی ه ا با (C و تنها یک محل با دوره سالانه دو اوجی (دوره های (B فصل بارانی کوتاه تر در ماه های فروردین و اسفند (دوره های روز اول هر ماه RSL و کوتاه ترین میانگین RSL با تفاوت بین کوتاه ترین میانگین SAD . تجزیه و تحلیل روش های آماری چند متغیره تعیین گردید و اول (B) اول اسفندماه در منطقه ،(A) برای کلاس های مختلف به عنوان : اول تیرماه در منطقه SAD مشخص شد. با توجه به این روش مقادیر 1 میلی متر بود، و بالاترین مقدار این شاخص در منطقه تربت جام / تعیین شد. آستانه مناسب بارش روزانه تنها برای 3 مکان 0 (C) بهمن ماه در منطقه 1 میلی متر که به طور رایج به عنوان آستانه بارش روزانه در حال استفاده است نیاز به تجدیدنظر دارد. / 2/2 میلی متر) به دست آمد. در نتیجه مقدار 0 )

کلمات کلیدی

, بارش, فصل بارانی, شروع فصل بارانی, پایان فصل بارانی, شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040574,
author = {عیشی رضائی, احسان and یزدانی بیوکی, رستم and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {27},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-4757},
pages = {1176--1189},
numpages = {13},
keywords = {بارش، فصل بارانی، شروع فصل بارانی، پایان فصل بارانی، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران
%A عیشی رضائی, احسان
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A بنایان اول, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]