مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-3) , صفحات (84-91)

عنوان : ( رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان )

نویسندگان: حسین بهروزی , مهشید زارع زاده , علیرضا صابری کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ هوش معنوی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال پسر ردۀ سنی نوجوانان است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی و بهلحاظ هدف، کاربردی میباشد. جامعۀ این پژوهش بازیکنان فوتبال پسر 41 ( میباشد که با استفاده از روش /23 ±0/ ردۀ سنی نوجوانان با دامنۀ سنی 41 تا 41 سال )میانگین و انحراف استاندارد 17 نمونه گیری در دسترس تیم های مس کرمان، مس رفسنجان، فجر سپاسی، فولاد خوزستان و استقلال اهواز بهعنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازهگیری متغیرها از مقیاس هوش معنوی کینگ و پرسشنامۀ پرخاشگری باس و پری استفاده شد. برای تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندمتغیری همزمان به کاربرده شد. نتایج بین نمرۀ کلی هوش معنوی و خرده مقیاس های هوش معنوی )تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعۀ حالت آگاهی( با پرخاشگری و خردهمقیاس های پرخاشگری )پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت( رابطۀ منفی و 0 از واریانس پرخاشگری را پیش بینی کنند. این یافته ها / معناداری نشان دادند. خرده مقیاس های هوش معنوی توانستند 23 نشان می دهند هر چه هوش معنوی بالاتر باشد احتمال پرخاشگری ورزشکاران در میادین ورزشی کمتر است.

کلمات کلیدی

, هوش معنوی, پرخاشگری, فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040577,
author = {حسین بهروزی and مهشید زارع زاده and صابری کاخکی, علیرضا},
title = {رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2345-2978},
pages = {84--91},
numpages = {7},
keywords = {هوش معنوی، پرخاشگری، فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان
%A حسین بهروزی
%A مهشید زارع زاده
%A صابری کاخکی, علیرضا
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2345-2978
%D 2014

[Download]