پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (9), شماره (3), سال (2014-3) , صفحات (91-108)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , مسعود درودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چارچوب اندیشه ی سیاسی متاخر اسلام، وقوع انقلاب اسلامی به مثابه حرکتی آزادی خواهانه در تاریخ سیاسی ایران، بار دیگر پس از مشروطه، زمینه ی مناسبی را برای مداقه در باب مفهوم آزادی برای اندیشمندان و رهبران تئوریک انقلاب فراهم نمود. اگرچه که این مفهوم در سال های تثبیت نظام جمهوری اسلامی از فهرست دغدغه های رهبران اجتماعی به نوعی به حاشیه رانده شد اما شاید بتوان این ادعا را داشت که مفهوم آزادی و به ویژه نوع سیاسی آن مهمترین دغدغه ی انقلابیون در زمانه ی انقلاب بود. متفکران و اندیشمندان متعددی در آن مقطع تاریخی به اندیشه ورزی درباره این مقوله پرداختند. حضرت امام خمینی(س) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به همراه دیگر اندیشمندان همچون آیت ا... شهید بهشتی، آیت ا... شهید مطهری و... مبادرت به تبیین مفهوم آزادی منطبق بر آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی کردند و سعی در ارائه نظریاتی در مقابل نظریات رقیب سیاسی خویش داشتند. در این مقاله تلاش شده است تا با به کارگیری رویکردی تطبیقی- مقایسه ای، مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید بهشتی به عنوان دو تن از مهمترین رهبران فکری و سیاسی انقلاب اسلامی مورد مداقه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, آزادی, امام خمینی, شهید بهشتی, انسان شناسی, آزادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040583,
author = {اطهری, سیدحسین and مسعود درودی},
title = {بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی},
journal = {پژوهشنامه انقلاب اسلامی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {3},
month = {March},
issn = {2251-8681},
pages = {91--108},
numpages = {17},
keywords = {آزادی، امام خمینی، شهید بهشتی، انسان شناسی، آزادی سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی
%A اطهری, سیدحسین
%A مسعود درودی
%J پژوهشنامه انقلاب اسلامی
%@ 2251-8681
%D 2014

[Download]