حکمت معاصر, دوره (4), شماره (3), سال (2014-1) , صفحات (103-117)

عنوان : ( بررسی مسأله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آرای صدر المتألهین )

نویسندگان: حسین مخیران , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بی شک مسئله تشکیک در وجود از مباحث بنیادین فلسفی است. شاید بتوان گفت که این مسئله، مرزی است میان حکمای صدرایی و غیر صدرایی. به گونه ای که این مسئله عموماً با انکار حکمای قبل صدرا و اقبال حکمای صدرایی مواجه شد. اما از میان حکمای قبل صدرا برخی موضع صریحی در قبال این بحث نشان نداده اند که از آن جمله میرفندرسکی است. جستار حاضر به دنبال آن است که با بررسی و تطبیق آرای میرفندرسکی با آرای صدرالمتالهین، به تبیین موضع خاص این فیلسوف در خصوص مسئله تشکیک خاصی بپردازد

کلمات کلیدی

تشکیک؛ تشکیک عامی؛ تشکیک خاصی؛ اصالت وجود؛ امکان اشرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040585,
author = {مخیران, حسین and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {بررسی مسأله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آرای صدر المتألهین},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2014},
volume = {4},
number = {3},
month = {January},
issn = {2383-0689},
pages = {103--117},
numpages = {14},
keywords = {تشکیک؛ تشکیک عامی؛ تشکیک خاصی؛ اصالت وجود؛ امکان اشرف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسأله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آرای صدر المتألهین
%A مخیران, حسین
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2014

[Download]