همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06

عنوان : ( اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی )

نویسندگان: محبوبه عبدالهی مایوان , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات رشد، عملکرد گل و بذر گیاه دارویی گاوزبان اروپایی تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 انجام شد. مقادیر آبیاری شامل 1000، 2000 و 3000 متر مکعب در هکتار و چهار تراکم شامل 16، 20، 67/26 و 40 بوته در متر مربع به ترتیب به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل تعداد شاخه جانبی، تعداد گل، عملکرد گل و بذر بود. نتایج نشان داد که اثر ساده مقدار آبیاری و تراکم بوته بر تعداد شاخه جانبی، تعداد گل و عملکرد گل و بذر گاوزبان اروپایی معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش مقدار آبیاری از 1000 به 3000 متر مکعب در هکتار، کلیه صفات افزایش یافت. بیشترین تعداد گل برای تراکم 67/26 بوته در متر مربع با 03/42 گل در متر مربع و کمترین تعداد برای تراکم 16 بوته در متر مربع با 19/19 گل در متر مربع بدست آمد. اثر متقابل آبیاری و تراکم نیز بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار (01/0p≤) بود.

کلمات کلیدی

, عملکرد گل, گاوزبان, گیاه دارویی, آبیاری, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040588,
author = {عبدالهی مایوان, محبوبه and خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and قربانی, رضا},
title = {اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی},
booktitle = {همایش ملی علوم و فنون کشاورزی},
year = {2014},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {عملکرد گل، گاوزبان، گیاه دارویی، آبیاری، تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی
%A عبدالهی مایوان, محبوبه
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A قربانی, رضا
%J همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
%D 2014

[Download]