همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علف های هرز تحت تأثیر کاشت انواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تراکم نسبی، تراکم و زیست توده علف های هرز در مزرعه گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر گیاهان پوششی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار گیاه پوششی شبدر سفید (Trifolium repense L.)، شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)، ماشک (Vicia villosa L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) و شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. صفات مورد مطالعه شامل تراکم نسبی، تراکم و وزن خشک علف های هرز در سه مرحله نمونه برداری بودند. گیاهان پوششی به صورت متراکم در آخر آبان ماه به صورت دستی بر اساس میزان بذر برای ماشک گل خوشه ای، خلر، شبدر و شنبلیله به ترتیب برابر با 120، 55، 20 و 60 کیلوگرم در هکتار کاشته شدند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در سه مرحله، 20 فروردین (قبل از برگرداندن گیاهان پوششی به خاک)، دوم تیر ماه (بعد از برگرداندن گیاهان پوششی) و قبل از برداشت کرچک انجام شد. نتایج نشان داد که در مرحله های اول، دوم و سوم نمونه برداری کمترین دامنه تراکم نسبی به ترتیب برای هفت بند (75/1-0 درصد)، خرفه و سوروف (80/23-88/5 درصد) و پیچک صحرایی (66/26-55/5 درصد) مشاهده شد. اثر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در مراحل مختلف نمونه برداری در مزرعه کرچک معنی دار (01/0p≤) بود. به طوریکه کاشت گیاهان پوششی باعث کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز در تمام مراحل نمونه برداری شد. بدین ترتیب، در راستای بهره گیری از اصول اکولوژیک در کنترل علف های هرز می توان کاشت گیاهان پوششی را به عنوان راهکاری اکولوژیک و همسو با طبیعت مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, خلر, زیست توده, ماشک گل خوشه ای, شنبلیله, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040589,
author = {امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علف های هرز تحت تأثیر کاشت انواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک},
booktitle = {همایش ملی علوم و فنون کشاورزی},
year = {2014},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {خلر، زیست توده، ماشک گل خوشه ای، شنبلیله، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علف های هرز تحت تأثیر کاشت انواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
%D 2014

[Download]