همایش ملی دستاوردهای توین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2014-03-03

عنوان : ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )

نویسندگان: لیلا احمدنژاد , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , یحیی سخنگویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ- ﺣﺮﮐﺘﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯿﺎن درون داده ﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﭽﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮ ﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ زﯾﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﺗﺘﺴﯿﻮ وﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺎﯾﻔﻮز ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ راه رﻓﺘﻦ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻨﺎی ﮐﺎﯾﻔﻮز در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺎﯾﻨﺎل ﻣﻮس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎدل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زاوﯾﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮز اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺗﻌﺎدل و ﭼﺎﺑﮑﯽ راه رﻓﺘﻦ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ(1). ﻫﺪف و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ:وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻧﺤﻮهی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و ﻧﺎاﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺟﺪاﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ای از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢﺗﺤﺮک اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺎرﺿﻪ ی ﮐﺎﯾﻔﻮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻌﺪاد 15 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮز(46.65±14.41) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﺗﻌﺪاد 15 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ دارای زاوﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺤﻨﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات (39.62±8.24) ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. زاوﯾﻪ اﻧﺤﻨﺎی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻂﮐﺶ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﻮدﮐﺲ در دو ﺳﻄﺢ 3و12 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روش آﻣﺎری ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف در دو ﮔﺮوه از t ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهp<٠.٠۵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﺘﺮوﭘﺮوﻣﺘﺮﯾﮏ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در ﺟﺪول 1 اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد دوﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪ و وزن وﺳﻦ ﺑﺎﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه در زاوﯾﻪی ﮐﺎﯾﻔﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﻠﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻮده و ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﮐﺎﯾﻔﻮز اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ, ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ, ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040593,
author = {احمدنژاد, لیلا and ابراهیمی عطری, احمد and خوشرفتاریزدی, ناهید and یحیی سخنگویی},
title = {ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل},
booktitle = {همایش ملی دستاوردهای توین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2014},
location = {قائم شهر, ايران},
keywords = {ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ، ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
%A احمدنژاد, لیلا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A یحیی سخنگویی
%J همایش ملی دستاوردهای توین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2014

[Download]