همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( ترازیابی برنامه درسی: روش شناسی مناسب جهت تغییر برنامه درسی )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه درسی قلب نظام آموزشی است، لذا کیفیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کیفیت یک عنصر عبارتست از مناسب بودن آن برای استفاده. کیفیت نظام آموزشی(برنامه درسی) عبارتست از میزان تطابق وضعیت موجود با یکی از حالتهای زیر: الف) استانداردها ی از قبل تعیین شده ب) رسالت، هدف و انتظارات(بازرگان، 1380). پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی کیفیت برنامه های درسی موجود توسط ملامحمدی(1379)؛ شفیعی(1382)؛ (عارفی،1383)؛ جهانی(1384) و (عبدی، 1384) عمدتا نشانگر کیفیت نامطلوب برنامه های درسی می باشد. برنامه های درسی پس از طراحی و اجرای مکرر در طی زمان ضرورتا می بایست به صورت ادواری مورد تجدید نظر قرار گیرند، در غیر این صورت پدیده ای تحت عنوان رو به زوال رفتن برنامه درسی اتفاق می افتد که از آن تحت عنوان برنامه درسی قراضه (دوریختنی) یاد می شود. دو معنا از این اصطلاح استخراج می شود نخست ارائه برنامه های درسی منسوخ، قدیمی و از رده خارج و دیگر برنامه های درسی که قدیمی نیستند اما زمینه کاربرد آنها در جامعه وجود ندارد (فتحی واجارگاه، 1389) در هر دو معنا عدم وجود کیفیت لازم، بدیهی می نماید. لذا برنامه درسی بایستی با نیازها در حال تغییرو تحوّلات خود را تطابق دهد و در این جا صحبت از تغییر برنامه درسی به میان می آید. تغییر برنامه‌ی درسی مفهوم بسیار کلی است که به هر تغییری در آموزش یا محیط آموزشی به وجود آید، اشاره می‌کند. تغییر برنامه درسی به عنوان هر نوع تغییر در ابعاد برنامه درسی می باشد.(مهر محمدی، 1388) ترازیابی برنامه درسی روش شناسی مناسبی جهت طرح ریزی، اجرا و پایش تغییرات می باشد. در یک تعریف ساده ترازیابی عبارتست از جستجو برای یافتن بهترین تجربیات در داخل یا خارج جهت دستیابی به بالاترین سطح عملکرد(داتاکومار و جاگادیش، 2003). بر این اساس ترازیابی برنامه درسی عبارتست از فرایند شناسایی و درک نقاط قوت و ضعف برنامه درسی خود(یا بخشهایی از آن) و برنامه های درسی دیگر و انطباق و اعمال نقاط قوت آنها در برنامه درسی خود(شلی، 2000).با توجه به موضوع مورد ترازیابی ترازیابی به سه نوع استراتژیک، فرایندی و عملکردی و با عنایت به طرف مقایسه داخلی، خارجی و بهترین تجربه تفسیم می شود. (داتاکومار و جاگادیش، 2003) یکی از نمونه های استفاده از ترازیابی تجربه دانشگاه ایالتی بویس است که در فرایند برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، در مرحله دوم کمیته برنامه ریزی درسی، شایستگی های سازمانهای حرفه ای برتر از قبیلASTD,ISPI, IBSTPI را به منظور الگوبرداری بررسی می نماید. علاوه بر این کمیته برنامه ریزی درسی، برنامه های درسی چهار دانشگاهی که برنامه مشابه برنامه های درسی این دپارتمان دارند را بررسی می نماید.(چانگ، استپیچ و کاکس، 2006)

کلمات کلیدی

, ترازیابی برنامه درسی, کیفیت برنامه درسی, تغییر برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040594,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {ترازیابی برنامه درسی: روش شناسی مناسب جهت تغییر برنامه درسی},
booktitle = {همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ترازیابی برنامه درسی، کیفیت برنامه درسی، تغییر برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترازیابی برنامه درسی: روش شناسی مناسب جهت تغییر برنامه درسی
%A کرمی, مرتضی
%J همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]