اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی , 2014-02-13

عنوان : ( تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی )

نویسندگان: مهدی صالحی , فاطمه علیزاده سبلوئی , رضا ستوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد و بررسی در بسیاری جهات موجب اصلاحات، تغییرات، رشد و تعالی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می شود که نقد و بررسی باید توسط کارشناسان خبره، عالم به فن وآگاه و به وسیله ابزارهای مفید و کارا، مطابق با استانداردها، دستورالعملها، قوانین و چارچوب های مشخص صورت گیرد. لذا در این تحقیق و مطالعه با ارزیابی و بررسی مشکلات و جریانات رو به رو گردیده که توسط دوگروه حسابرسان و مشتریان در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی و.... در محیط های کوچک وبسط آن به محیط های بزرگ (جامعه)، قصد داریم تا تاثیر اجرای استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی معین وخاص از سوی حسابداران و حسابرسان در سطح رضایت مشتریان(کارفرمایان) و کیفیت گزارش حسابرسی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهیم. تحقیق در سال 1391 انجام گردیده است ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد آلفای کرونباخ در ارتباط با پایایی پرسش نامه 71 % می باشد. جامعه آماری 99 نفر متشکل از اعضای هیئت علمی، اساتید، حسابرسان و مدیران می باشد. برای آزمون فرضیات از نرم آزمون یو من وینتی و آزمون کروسکال والیس ،T و آزمون های کولموگرف اسمیرنوف، آزمون دو جمله ای SPSS افزار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد استاندارد ها و دستور العمل های حسابداری و حسابرسی معین و خاص بر کیفیت گزارش حسابرسی و رضایت مشتریان رابطه مستقیم دارد.

کلمات کلیدی

, استاندارد های حسابرسی, استاندارد های حسابداری, کیفیت گزارش حسابرسی, مشتریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040599,
author = {صالحی, مهدی and فاطمه علیزاده سبلوئی and رضا ستوده},
title = {تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {استاندارد های حسابرسی، استاندارد های حسابداری، کیفیت گزارش حسابرسی، مشتریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی
%A صالحی, مهدی
%A فاطمه علیزاده سبلوئی
%A رضا ستوده
%J اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی
%D 2014

[Download]