پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (41-56)

عنوان : ( بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت )

نویسندگان: مهدی صالحی , سعید جبارزاده کنگرلوئی , ناصر علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل بال و شیواکومار (2005) و برای محافظه کاری غیرشرطی از مدل گیولی و هاین (2003) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی و نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره پژوهش بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین اندازه حسابرس و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر مدیران واحدهای تجاری به موازات استفاده از حسابرسان بزرگ، محافظه کاری بیشتری در گزارش گری مالی از خود نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, کیفیت حسابرسی, اندازه حسابرس, دوره تصدی حسابرس, محافظه کاری شرطی و غیر شرطی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040601,
author = {صالحی, مهدی and سعید جبارزاده کنگرلوئی and ناصر علیزاده},
title = {بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت},
journal = {پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {****-0161},
pages = {41--56},
numpages = {15},
keywords = {کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، محافظه کاری شرطی و غیر شرطی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت
%A صالحی, مهدی
%A سعید جبارزاده کنگرلوئی
%A ناصر علیزاده
%J پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی
%@ ****-0161
%D 2013

[Download]