پیشرفت های حسابداری, دوره (5), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (101-130)

عنوان : ( توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار )

نویسندگان: محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , احمد زنده‌دل , ایما فرزادمهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر قضاوت‌های اخلاقی و اعتقاد به توانایی حساب‌رسان ایرانی در حفظ استقلال ذهنی می پردازد. داده های مورد نیاز آن از طریق پرسش‌نامه های توزیع شده در بین اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی ایران گردآوری شده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل واریانس دو عامله استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر متقابل دو متغیر قضاوت‌های اخلاقی و اعتقاد به جهانی عادل بر استقلال حساب‌رسان ایرانی بوده به نحویکه در حساب‌رسان ایرانی با سطح تفکر فوق قراردادی و قراردادی، اعتقاد به جهانی عادل تأثیری بر ارائه‌ی نظر بی طرفانه ندارد؛ اما استقلال حساب‌رسان ایرانی با تفکر پیش قراردادی، در ارائه‌ی نظر حرفه ای تحت تأثیر عقیده به جهانی عادل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, استقلال ذهنی, تضاد منافع, استدلال اخلاقی, اعتقاد به جهانی عادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040602,
author = {محمود موسوی شیری and صالحی, مهدی and احمد زنده‌دل and ایما فرزادمهر},
title = {توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-9988},
pages = {101--130},
numpages = {29},
keywords = {استقلال ذهنی، تضاد منافع، استدلال اخلاقی، اعتقاد به جهانی عادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار
%A محمود موسوی شیری
%A صالحی, مهدی
%A احمد زنده‌دل
%A ایما فرزادمهر
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2014

[Download]