جغرافیا و توسعه, دوره (12), شماره (34), سال (2014-4) , صفحات (99-108)

عنوان : ( پایش شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از نمایه SWSI و مدل زنجیره مارکف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اترک) )

نویسندگان: مهدی تیموری , علی فتح زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی یکی از پدیده‌‌های پیچیده طبیعی است که در نتیجه کمبود بارش حاصل می‌شود و از جمله پدیده‌‌های چالش‌زای آب و هوایی است که تاثیرات گسترده‌ای در جوامع بشری، محیط زیست و اقتصاد دنیا برجای گذاشته است. در طول سال‌‌های اخیر نمایه‌‌های متعددی برای شناسایی و پایش خشکی توسعه داده شده‌اند. در این تحقیق نمایه SWSI برای ارزیابی وقایع خشکی در رودخانه اترک بکار گرفته شده است. همچنین یک مدل زنجیره مارکف مرتبه یک برای شبیه‌سازی شاخص مزبور بر پایه برآورد احتمال انتقال و توزیع فراوانی جریان رودخانه در ایستگاههای مربوطه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از این مطلب بود که احتمال گذر از یک حالت معین به همان حالت محتمل تر از گذر به سایر شرایط (بین 60 تا 80 درصد) است و هر یک از ایستگاه‌ها مدت زیادی از طول سال را به احتمال زیاد در حالت تعادل قرار دارند. از طرفی علیرغم اینکه بعضی ایستگاه‌ها تداوم زیادی در شرایط خشک دارند ولی به همان نسبت مدت کوتاهی را نیز در شرایط خیلی تر می‌گذرانند که این امر اهمیت برنامه ریزی در بخشهای بهره برداری را بیش از پیش آشکار می‌سازد

کلمات کلیدی

, خشکسالی هیدرولوژیکی, مدل زنجیره مارکف, نمایه SWSI, رودخانه اترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040605,
author = {تیموری, مهدی and علی فتح زاده},
title = {پایش شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از نمایه SWSI و مدل زنجیره مارکف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اترک)},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2014},
volume = {12},
number = {34},
month = {April},
issn = {1735-0735},
pages = {99--108},
numpages = {9},
keywords = {خشکسالی هیدرولوژیکی، مدل زنجیره مارکف، نمایه SWSI، رودخانه اترک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایش شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از نمایه SWSI و مدل زنجیره مارکف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اترک)
%A تیموری, مهدی
%A علی فتح زاده
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2014

[Download]