اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30

عنوان : ( بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات مساحت تیغه های استخوان ترابکولار موش صحرایی نر (بر اساس مطالعات هیستومورفومتریک) )

نویسندگان: مهدیه بزمی , میترا حقایقی رودی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه و هدف: دیازینون از گسترده ترین سموم ارگانوفسفره است که در کشاورزی استفاده می شود. اثرات سمی این ترکیب از طریق مهار آنزیم استیل کولین استراز اعمال می شود که برای عملکرد صحیح سیستم عصبی لازم است. همچنین این ترکیب سبب افزایش تولید رادیکال های آزاد و تخریب سیستم آنتی اکسیدان و آسیب به سلول ها و بافت های بدن می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات مساحت تیغه های استخوان ترابکولار فمور موش صحرایی نر می باشد (بر اساس مطالعات هیستومورفومتریک). مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 10 سر رت نر از نژاد ویستار با وزن تقریبی 100 گرم (سن5_4هفته ای) که به طور تصادفی در دو گروه :کنترل، که روغن ذرت را به عنوان حلال دیازینون، و گروه تست که دیازینون را با دوز mg/kg 5 بصورت محلول در روغن ذرت و به مدت 28 روز از طریق گاواژ دریافت کردند انجام شد. در روز 28 حیوانات کشته و فمورهای چپ برای بررسی های بافت شناسی خارج شدند. بررسی ها توسط نرم افزارImage J و معنی دار بودن نتایج توسط تست توکی تعیین شد. یافته ها: مساحت تیغه های استخوان ترابکولار اپیفیز فمور، در گروه کنترل و دیازینون تفاوت معنی داری با هم داشتند (p˂0.05). نتیجه: نتایج پیشنهاد می کند که دیازینون احتمالا طی القاء تولید رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو در بافت استخوان ترابکولار و در واقع با اثر بر سلول های استخوانی، باعث کاهش سطح تیغه های استخوانی اپیفیز فمور می شود.

کلمات کلیدی

, استخوان ترابکولار, دیازینون, موش صحرایی, استرس اکسیداتیو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040613,
author = {بزمی, مهدیه and حقایقی رودی, میترا and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات مساحت تیغه های استخوان ترابکولار موش صحرایی نر (بر اساس مطالعات هیستومورفومتریک)},
booktitle = {اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استخوان ترابکولار، دیازینون، موش صحرایی، استرس اکسیداتیو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات مساحت تیغه های استخوان ترابکولار موش صحرایی نر (بر اساس مطالعات هیستومورفومتریک)
%A بزمی, مهدیه
%A حقایقی رودی, میترا
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%J اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]