پژوهشنامه اقتصاد کلان, دوره (9), شماره (17), سال (2014-5) , صفحات (75-98)

عنوان : ( بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , محمدعلی فلاحی , امیر آریانا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

....سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی در کنار سایر متغیرهای موجود در تابع تولید می توانند بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در نظر دارد تا میزان تاثیر این دو متغیر بر رشد اقتصادی را آزمون پذیر سازد. فضای اقتصاد ایران برای آزمون این ایده نظری مناسب دیده شد. به این منظور تأثیر این دو متغیر به صورت جداگانه و همراه با هم، بر رشد اقتصادی کشور ایران مطالعه شد که تعمیم الگوی رشد نئوکلاسیکی انجام این هدف را میسر ساخت، و برآوردها در چارچوب الگوی خود‌ ‌توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) انجام شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که اثر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار می‌باشد. سرانجام آزادی اقتصادی نسبت به سرمایه اجتماعی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی ایران دارد.

کلمات کلیدی

سرمایه اجتماعی؛ آزادی اقتصادی؛ رشد اقتصادی؛ الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)؛ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040615,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and فلاحی, محمدعلی and آریانا, امیر},
title = {بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصاد کلان},
year = {2014},
volume = {9},
number = {17},
month = {May},
issn = {2322-116X},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {سرمایه اجتماعی؛ آزادی اقتصادی؛ رشد اقتصادی؛ الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)؛ ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%A آریانا, امیر
%J پژوهشنامه اقتصاد کلان
%@ 2322-116X
%D 2014

[Download]