هفتمین کنفرانس ملی محیط زیست ایران , 2013-05-19

عنوان : ( صرفه جویی اقتصادی به کمک طراحی بهینه دال بتنی در کف حوضچه آرامش (مطالعه موردی: حوضچه آرامش سد نمرود) )

نویسندگان: فاطمه کاظمی , سعیدرضا خداشناس , حامد سرکرده , اشکان ال بویه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مواقع سیلابی سدها با خطر آبشستگی در پاییندست و در نتیجه تخریب محیطزیست و سازههای پاییندست روبرو میشوند. برای احتراز از صدمات ناشی از این آسیبها، سازههایی جهت استهلاک انرژی طراحی شده و به اجرا گذاشته میشوند. یکی از پر کاربردترین سازههای استهلاکانرژی، و همچنین یکی از مهمترین قسمتهای سازههای هیدرولیکی سدها، حوضچه آرامش است که به واسطه آن انرژی قبل از رسیدن به پاییندست تقلیل پیدا میکند. در این میان، حوضچههای آرامش بخشقابل توجهی از هزینهها را به خود تخصیصمیدهند. لیکن وجود پدیده پرش هیدرولیکی و جریانات چرخشی که باعث ایجاد نوسانات فشار در کف حوضچه میشود، بر کارکرد حوضچههای آرامش تأثیرات نامطلوبی میگذارد. اثر این نوسانات تأثیر مستقیمی بر دال بتنی کف حوضچه دارد که بر اساس تغییرات فشار طراحی میشود. با توجه به تغییرات فشار در کف حوضچه آرامش، میتوان دال کف را با ضخامتهای مختلف طراحی کرد بطوریکه هزینه آن بهینه شود. در این مقاله، برای تعیین ضخامت دال کف حوضچه آرامش، رابطه کمیته بینالمللی سدهای بزرگ بعنوان معیار درنظر گرفته شد و ضخامت دال بر اساس رابطه حسونی زاده و همکاران ( 2003 ) بهینه شده است.

کلمات کلیدی

, حوضچه آرامش, پرشهیدرولیکی, مدل فیزیکی, سد نمرود, طراحی بهینه, فشارهای نوسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040616,
author = {کاظمی, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا and حامد سرکرده and اشکان ال بویه},
title = {صرفه جویی اقتصادی به کمک طراحی بهینه دال بتنی در کف حوضچه آرامش (مطالعه موردی: حوضچه آرامش سد نمرود)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حوضچه آرامش، پرشهیدرولیکی، مدل فیزیکی، سد نمرود، طراحی بهینه، فشارهای نوسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T صرفه جویی اقتصادی به کمک طراحی بهینه دال بتنی در کف حوضچه آرامش (مطالعه موردی: حوضچه آرامش سد نمرود)
%A کاظمی, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A حامد سرکرده
%A اشکان ال بویه
%J هفتمین کنفرانس ملی محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]