همایش ملی عمران و توسعه پایدار , 2013-11-28

عنوان : ( تعیین محل وقوع بیشینه نوسانات فشار در طول حوضچه آرامش در سدهای بلند (مطالعه موردی حوضچه آرامش سد نمرود) )

نویسندگان: فاطمه کاظمی , سعیدرضا خداشناس , حامد سرکرده , اشکان ال بویه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیرخت هجیتن رد و تسد نییاپ رد یگتسشبآ رطخ اب اهدس یبلایس عقاوم ردهزاس اهیاپ ییم وربور تسد نی یارب .دنوشیریگولج ،بیسآ نیا زا یشان تامدص زاهزاسیم هتشاذگ ارجا هب و هدش یحارط یژرنا کلاهتسا تهج ییاه هزاس نیرتدربراک رپ زا یکی .دنوش نآ هطساو هب هک تسا شمارآ هچضوح ،یژرنا کلاهتسا یاهیم ادیپ لیلقت تسد نییاپ هب ندیسر زا لبق یژرنا کیل .دنک هچضوح فک رد راشف تاناسون داجیا ثعاب هک یشخرچ تانایرج و یکیلوردیه شرپ هدیدپ دوجو نیمهچضوح درکراک رب ،دوش یم یبولطمان تاریثأت شمارآ یاه راشف تارییغت ساسا رب هک دراد هچضوح فک ینتب لاد رب یمیقتسم ریثأت تاناسون نیا رثا .دراذگیم یحارط ررب هب هلاقم نیا رد .دوش عوقو لحم و راشف تاناسون لیلحت و یسهنیشیب راشف تاناسون دورمن دس شمارآ هچضوح فک رد یکیلوردیه شرپ لوط رد هدمآ تسد هب جیاتن و تسا هدش هتخادرپدهد یم ناشن ددرگ لیکشت هچضوح لخاد لماک روط هب شرپ رگا هنیشیب راشف تاناسون شمارآ هچضوح لوط رد رد ، ابتدایی حوضچه آرامش رخ می دهد. نتایج این تحقیق می تواند در طراحی دال بتنی کف حوضچه های آرامش به کار رود.

کلمات کلیدی

, بیشینه نوسانات فشار, حوضچه آرامش, پرش هیدرولیکی, مدل فیزیکی, سد نمرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040617,
author = {کاظمی, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا and حامد سرکرده and اشکان ال بویه},
title = {تعیین محل وقوع بیشینه نوسانات فشار در طول حوضچه آرامش در سدهای بلند (مطالعه موردی حوضچه آرامش سد نمرود)},
booktitle = {همایش ملی عمران و توسعه پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیشینه نوسانات فشار، حوضچه آرامش، پرش هیدرولیکی، مدل فیزیکی، سد نمرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین محل وقوع بیشینه نوسانات فشار در طول حوضچه آرامش در سدهای بلند (مطالعه موردی حوضچه آرامش سد نمرود)
%A کاظمی, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A حامد سرکرده
%A اشکان ال بویه
%J همایش ملی عمران و توسعه پایدار
%D 2013

[Download]