پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (1-1)

عنوان : ( تأثیر تنش شوری بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیا )

نویسندگان: رضا ولی زاده , مهدی محمودی ابیانه , رضا گنجوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ترکیب شیمیایی و مقدار تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی گیاه کوشیا گونه Kochia scoparia آبیاری شده تحت شش سطح شوری تعیین گردید. گیاه کوشیا با آب حاوی سطوح شوری، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دسی زیمینس بر متر آبیاری شد و با نمونه شاهد (بدون تنش شوری) مقایسه گردید. شوری به صورت تدریجی در طول رشد اعمال شد (2 دسی زیمینس بر متر در هر آبیاری). میزان NDF در گیاه کوشیا در تیمار بدون تنش شوری (شاهد) به صورت معنی داری (05/0 >P) از تیمارهای تحت سطوح مختلف شوری بالاتر بود. درصد پروتئین خام در تیمار شاهد (11%) به صورت معنی داری (05/0 >P) کمتر از تیمارهای تحت تنش شوری بود. در آزمایش تولید گاز، بالاترین نرخ تولید گاز (05/0 >P) در تیمار شاهد مشاهده گردید. قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی با بالارفتن سطح تنش شوری افزایش یافت. این مطالعه نشان داد که با افزایش تنش شوری کیفیت گونه کوشیا بهبود یافت، لذا توجه به کشت چنین گیاهی می تواند منجر به تولید علوفه نسبتاً مناسبی برای بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک ایران که همزمان تحت تنش شوری با درجات مختلف نیز هستند باشد.

کلمات کلیدی

, کوشیا , شوری , ترکیب شیمیایی , تولید گاز , قابلیت هضم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040621,
author = {ولی زاده, رضا and محمودی ابیانه, مهدی and گنجوی, رضا},
title = {تأثیر تنش شوری بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیا},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {1--1},
numpages = {0},
keywords = {کوشیا ، شوری ، ترکیب شیمیایی ، تولید گاز ، قابلیت هضم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش شوری بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیا
%A ولی زاده, رضا
%A محمودی ابیانه, مهدی
%A گنجوی, رضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]