آب و خاک, دوره (27), شماره (6), سال (2014-3) , صفحات (1270-1280)

عنوان : ( برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره )

نویسندگان: ندا یوسفی , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی اصغر بهشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی رفتار و تعیین ابعاد هندسی کانال ها و رودخانه های آبرفتی که رسوب گذاری و فرسایش در آن ها به حال تعادل رسیده یکی از مهم ترین مباحث مهندسی رودخانه است. پژوهشگران مختلف روابطی برای تخمین عرض پایدار رودخانه (W) ارائه داده اند. روابط موجود با استفاده از داده-های موجود از 29 رودخانه پایدار به تعداد 1644 عدد که در این مطالعه جمع آوری شده اند مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین این روابط با الگوی جدید ارائه شده در این مقاله برای تخمین W مقایسه شده اند. برای ارائه رابطه جدید داده ها به دو دسته رودخانه کم عرض ( ) و رودخانه عریض ( ) تقسیم شدند. الگوهای جدید چندمتغیره ی خطی و غیرخطی بر هر دو دسته برازش و الگوهای برتر با انجام آزمون های اولیه و آسیب شناسی انتخاب شدند. ضریب تعیین این الگوها از 87/0 تا 96/0 متغیر است. برای بررسی کارایی و دقت روش ارائه شده از معیارهای آماری و همچنین مقایسه نموداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای ارائه شده در این مطالعه در مقایسه با روش های موجود از دقت بیش تری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, آسیب شناسی, رودخانه ی آبرفتی, ضریب تعیین, عرض پایدار, کارایی مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040622,
author = {یوسفی, ندا and خداشناس, سعیدرضا and حجت رضایی پژند and بهشتی, علی اصغر},
title = {برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {27},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1270--1280},
numpages = {10},
keywords = {آسیب شناسی، رودخانه ی آبرفتی، ضریب تعیین، عرض پایدار، کارایی مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره
%A یوسفی, ندا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A حجت رضایی پژند
%A بهشتی, علی اصغر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]