سلول و بافت, دوره (4), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (425-434)

عنوان : ( مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی )

نویسندگان: محمدکاظم گنجوی , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , محمدعلی شریعت زاده , امید میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه یافتن ارتباطی بین خصوصیات بدن زالوی طبی (Hirudo orientals)، با ساختار کیسه بیضه و خوشه‏های اسپرمی آن است تا بتوان ارتباطی بین این مشخصات و بلوغ جنسی به ‏منظور اهداف پرورشی برقرار کرد. مواد و روش ها: 30 نمونه از افراد جمعیت زالوی طبی از سه آب بند در شهرستان گنبدکاووس در ماه‏‏های اردیبهشت، تیر و آبان جمع آوری شدند. طول، عرض و وزن بدن، قطر کیسه بیضه، نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن و تعداد خوشه‏های اسپرمی برای هر نمونه به دست آمد. 20 نمونه از زالو‏ها برای مطالعه اثر گرسنگی بر کیسه بیضه، به مدت 120 روز گرسنه ماندند. داده‏ها توسط آنالیز واریانسANOVA) ) و نرم افزار SPSS16 تحلیل شدند. نتایج: در اردیبهشت، طول، عرض و وزن بدن، قطر کیسه بیضه، نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن و تعداد خوشه‏های اسپرمی کاهش معنی‏داری در مقایسه با نمونه‏های تیر و آبان نشان دادند (P<0.05). خوشه‏های اسپرمی بالغ در تیر و آبان، در نمونه‏های با وزن بیش از سه گرم، طول بیش از 3/10 و قطر بیش از 79/0 سانتی‏متر مشاهده شد. در زالوهای گرسنه مانده تمامی صفات، به جز طول و نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن، به صورت معنی‏داری کاهش یافتند (P<0.05). نتیجه گیری: این مطالعه نشان می‏دهد که ساختار کیسه بیضه و خوشه‏های اسپرمی آن می‏تواند در زالوی طبی با وزن و قطر و نه طول بدن ارتباط مستقیمی داشته باشد.

کلمات کلیدی

زالوی طبی؛ تولید مثل؛ بلوغ اسپرمی؛ بیضه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040624,
author = {گنجوی, محمدکاظم and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and محمدعلی شریعت زاده and میرشمسی کاخکی, امید},
title = {مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی},
journal = {سلول و بافت},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7035},
pages = {425--434},
numpages = {9},
keywords = {زالوی طبی؛ تولید مثل؛ بلوغ اسپرمی؛ بیضه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی
%A گنجوی, محمدکاظم
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A محمدعلی شریعت زاده
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2014

[Download]