پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (98), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (43-54)

عنوان : ( مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش )

نویسندگان: محمد نوروزی ابدال آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اثرات استفاده از مواد مغذی لیپوژنیک در جیره قبل از زایش بر وضعیت متابولیکی، تولیدی وتولید مثلی گاوها در پس از زایش مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 24 رأس گاو هلشتاین آبستن با بیش از یک شکم زایش بطور تصادفی و در قالب یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایشی قرار گرفتند. گاوها از هفته 3 قبل از زایش با جیره غذایی لیپوژنیک )غنی از چربی؛ گروه لیپوژنیک( یا گلوکوژنیک )کم چربی و غنی از کربوهیدرات غیر فیبری؛ گروه گلوکوژنیک( تغذیه شدند. پس از زایمان به تمام گاوها یک جیره غذایی یکسان گلوکوژنیکی به مدت 8 هفته خورانده شد. گاوها به روش مخلوط کامل خوراکی و بصورت آزاد تغذیه شده و در جایگاهانفرادی نگهداری شدند. مصرف خوراک، اسکور بدنی، مقدار تولید شیر و ترکیبات شیر و توازن انرژی حیوانات تحت تأثیر رژیم غذایی قبل از زایش قرار نگرفت. غلظ تهای سرمی کلسترول و NEFA در هر دو دوره قبل و بعد از زایش در خون گاوهای گروه لیپوژنیک بطور معنی دار ) 05 / P> 0 ( بیشتر بود. جیره های قبل از زایمان اثر معنی داری بر جمعیت کلا سهای مختلف فولیکولی نداشت. با این حال طی 100 روز اول شیردهی، درصد گاوهای آبستن در گروه گلوکوژنیک از نظر عددی حدود 14 درصد بیشتر بود. نتایج این آزمایش اثر مثبت مصرف خوراک گلوکوژنیکی در دوره قبل از زایش، بر تعادل متابولیکی و تا حدودی درصد آبستنی را بطور نسبی تأیید کرد.

کلمات کلیدی

, گاو شیری, تولید مثل, جیره لیپوژنیک, جیره گلوکوژنیک, آبستنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040629,
author = {نوروزی ابدال آبادی, محمد and ولی زاده, رضا and هروی موسوی, علیرضا and دانش مسگران, محسن and طهمورث پور, مجتبی},
title = {مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2013},
volume = {98},
number = {1},
month = {June},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {گاو شیری، تولید مثل، جیره لیپوژنیک، جیره گلوکوژنیک، آبستنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش
%A نوروزی ابدال آبادی, محمد
%A ولی زاده, رضا
%A هروی موسوی, علیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2013

[Download]