تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (72-94)

عنوان : ( تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام )

نویسندگان: محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , سید حسام وقفی , علی اصغر رجب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ [9] توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی از تحقیقات، از عامل کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعا می کنند کیفیت تعهدات یک عامل ریسک است (یعنی بازده های آتی را متأثر می کند). درحالی که برخی دیگران همچون کُر و همکاران[7] نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک تعیین کننده قیمت نیست. در این تحقیق، اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام ارزیابی می شود. برای این منظور، از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. کیفیت تعهدات، برای سال های (1387 - 1384) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده، و بازده سهام برای سال های (1388- 1385) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1388- 1385) اجرا گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ایجاد نمی کند و بنابراین، در این بازار، عامل ریسک تعیین کننده قیمت نبوده و تغییر پذیری بازده های آتی را تبیین نمی کند.

کلمات کلیدی

, کیفیت تعهدات, مدل قیمت گذاری دارایی, عامل ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040634,
author = {محمود موسوی شیری and صالحی, مهدی and سید حسام وقفی and علی اصغر رجب زاده},
title = {تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام},
journal = {تحقیقات حسابداری و حسابرسی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8428},
pages = {72--94},
numpages = {22},
keywords = {کیفیت تعهدات، مدل قیمت گذاری دارایی، عامل ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام
%A محمود موسوی شیری
%A صالحی, مهدی
%A سید حسام وقفی
%A علی اصغر رجب زاده
%J تحقیقات حسابداری و حسابرسی
%@ 2251-8428
%D 2014

[Download]