مهندسی متالورژی و مواد, دوره (24), شماره (2), سال (2013-6) , صفحات (59-68)

عنوان : ( بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی )

نویسندگان: زهرا جمیلی شیروان , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه نفوذ اکسیژن درون زمینه در طول حرارتدهی نوارهای مادهی بیشکل منجر به افت شدید خواص مغناطیسی نرم آنها می-شود، در این پژوهش اکسایش سطحی آلیاژ بیشکل با ترکیب Co67Cr7Fe4Si8B14 (تهیه شده بهروش ریختهریسی نوار عریض (Planar Flow Melt Spinning) در طول فرایند بلورینگی بررسی شده است. ابتدا پایداری حرارتی آلیاژ بیشکل بهروش آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) بررسی شد. سپس، نمونههایی از نوار بیشکل در دماهای مختلف در محدوده دمایی ˚C350 تا ˚C650 با فاصله دمایی °C 50 بهمدّت زمان نیم ساعت در محیط گاز آرگون حاوی 0.2 درصد اکسیژن تابکاری شدند. نمونههای تابکاری شده بهکمک پراش اشعهی X (XRD)، میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه آنالیز تفکیک انرژی (EDS) بررسی شدند. نتایج حاکی از تشکیل اکسید سطحی از دمای حدود °C550 بودند. اکسید تشکیل شده از نوع SiO2 با ماهیّت بیشکل بود. با افزایش دما تا °C600، بر ضخامت و پیوستگی لایهی اکسیدی افزوده شد، بهگونهای که مانع از شناسایی فازهای تشکیل شده در زمینه در این دما شد. بالاتر از دمای °C600، پوستهی اکسیدی تشکیل شده ناپایدار شد و بهشکل ورقهای درآمد. در این شرایط، نفوذ اکسیژن درون زمینه و ترکیب شدن آن با کبالت و تشکیل اکسید کبالت، مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آلیاژ بی شکل, Co67Cr7Fe4Si8B , بلورینگی, تاب کاری هم دما, اکسایش سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040635,
author = {جمیلی شیروان, زهرا and حدادسبزوار, محسن},
title = {بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2013},
volume = {24},
number = {2},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۶۲},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {آلیاژ بی شکل، Co67Cr7Fe4Si8B ; بلورینگی، تاب کاری هم دما، اکسایش سطحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی
%A جمیلی شیروان, زهرا
%A حدادسبزوار, محسن
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ ۲۰۰۸-۷۴۶۲
%D 2013

[Download]