سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( تأثیرکود نیتروژن بر ویژگی های زیستی و نرخ افزایش جمعیت شته اقاقیا Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) و نقصان عملکرد گیاه گل تکمه ایGomphrena globosa L. (Amaranthaceae) )

نویسندگان: مجتبی حسینی , سیده افسانه حسینی , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از تاکتیک های مؤثر در مدیریت آفات، کاهش کیفیت گیاه میزبان از طریق کاهش سطح تغذیه ی نیتروژن می باشد. در این پژوهش، توانایی زیستی و نرخ رشد جمعیت شته اقاقیا Aphis craccivora Koch تحت مقادیر مختلف کود نیتروژن و اثر برهمکنش کوددهی و فراوانی شته بر عملکرد و ویژگی های بازارپسندی گیاه زینتی گل تکمه ایGomphrena globosa L. تحت شرایط گلخانه ای بررسی گردید. چهار تیمار کود نیتروژن شامل صفر، 30، 60 و 100 درصد سطح توصیه شده ی کوددهی (معادل 12 گرم کود اوره به ازای هر گلدان چهار کیلوگرم) تعیین شد. نتایج نشان داد، نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته (006/0± 178/0) در بالاترین سطح کوددهی (100 درصد سطح توصیه شده) به طوری معنی دار افزایش یافت و نیز فراوانی و نرخ رشد جمعیت شته با کوددهی نیتروژن همبستگی مثبت نشان داد. برهمکنش حضور شته و کوددهی بر عملکردگیاه میزبان تأثیری معنی دار داشت. به طوری که در شرایط حضور شته نقصان شاخص های عملکرد و زیبایی گیاه از قبیل نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه (59 درصد) و تعداد گل (22 درصد) در گیاهان با بالاترین سطح کوددهی (100 درصد)، در مقایسه با گیاهان کوددهی شده با 60 درصد سطح توصیه شده به طوری معنی دار افزایش یافت. در تیمار 60 درصد، کاهش معنی دار جمعیت شته به دست آمد و شاخص های عملکرد در شرایط حضور آفت در این تیمار نقصان کمتری را نسبت به تیمار 100 درصد نشان داد. لذا اعمال کوددهی بهینه به عنوان تاکتیک مدیریتی در کنترل انبوهی جمعیت شته A. craccivora روی گیاه زینتی گل تکمه ای توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, کود نیتروژن, شته اقاقیا, توانایی زیستی, نرخ رشد جمعیت, نقصان عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040655,
author = {حسینی, مجتبی and حسینی, سیده افسانه and گلدانی, مرتضی},
title = {تأثیرکود نیتروژن بر ویژگی های زیستی و نرخ افزایش جمعیت شته اقاقیا Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) و نقصان عملکرد گیاه گل تکمه ایGomphrena globosa L. (Amaranthaceae)},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کود نیتروژن، شته اقاقیا، توانایی زیستی، نرخ رشد جمعیت، نقصان عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیرکود نیتروژن بر ویژگی های زیستی و نرخ افزایش جمعیت شته اقاقیا Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) و نقصان عملکرد گیاه گل تکمه ایGomphrena globosa L. (Amaranthaceae)
%A حسینی, مجتبی
%A حسینی, سیده افسانه
%A گلدانی, مرتضی
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]