سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن )

نویسندگان: مرضیه علی زاده , مجتبی حسینی , مهدی مدرس اول , مرتضی گلدانی , سیده افسانه حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنه تارتن دو لکه ای(Acari: Tetranychidae)TetranychusurticaeKoch یکی از مهم ترین آفات همه جازی با دامنه میزبانی گسترده از جمله گیاه توت فرنگیFragariaananassaDuchمی باشد. تغییر کیفیت غذایی توت فرنگی تحت تأثیر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن می تواند بر پویایی جمعیت این آفت و خسارت وابسته به آن تأثیرگذار باشد. در این پژوهش اثر سطوح مختلف کود نیتروژن (صفر، 19/0، 29/0 و 34/0 گرم نیترات آمونیوم بر گلدان) معادل صفر، 50، 80 و 100 درصد سطح توصیه شده کود نیترات آمونیوم در گیاه توت فرنگی بر آماره های جدول زیستی کنه تارتن در شرایط گلخانه ای بررسی گردید. نتایج نشان داد ویژگی های زیستی کنه با افزایش کوددهی نیتروژن افزایش یافت. بیشترین میزان نرخ ذاتی افزایش جمعیت (003/0±231/0) و نرخ زادآوری (13/0±86/42)کنه ها در بالاترین سطح تغذیه گیاه به دست آمد. به علاوه طول دوره ی رشد و نمو تخم تا بالغ کنه هابا افزایش سطح کوددهی کاهشی معنی دار نشان داد به طوری که کمترین مقدار آن (16/0± 55/10) روی بیشترین سطح کوددهی گیاه حاصل شد. با این وجود نسبت جنسی(ماده: نر) کنه ها در تیمار های مختلف نیتروژن تفاوتی معنی داری نداشت. با توجه به بهبود توانایی زیستی کنه با افزایش کوددهی نیتروژن، انتخاب سطح بهینه ی تغذیه گیاه توت فرنگی، می تواند به عنوان یکی از استراتژی های مؤثر در مدیریت تلفیقی این آفت محسوب شود.

کلمات کلیدی

, کنه تارتن, کود نیتروژن, نرخ ذاتی افزایش جمعیت, مدیریت آفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040656,
author = {علی زاده, مرضیه and حسینی, مجتبی and مدرس اول, مهدی and گلدانی, مرتضی and حسینی, سیده افسانه},
title = {آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کنه تارتن،کود نیتروژن، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، مدیریت آفت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن
%A علی زاده, مرضیه
%A حسینی, مجتبی
%A مدرس اول, مهدی
%A گلدانی, مرتضی
%A حسینی, سیده افسانه
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]