اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06

عنوان : ( اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ختمی )

نویسندگان: هما عزیزی , سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کود زیستی تیوباسیلوس و گوگرد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ختمی، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار کود زیستی تیوباسیلوس، کود گوگرد، کاربرد همزمان گوگرد + تیوباسیلوس و شاهد با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 1321 22 به اجرا درآمد. تیمارها شامل 222 کیلوگرم گوگرد در هکتار، تلقیح با باکتری تیوباسیلوس، 222 کیلوگرم گوگرد + تلقیح با باکتری تیوباسیلوس و تیمار شاهد بودند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد بیولوژیکی، گل و بذر و عملکرد موسیلاژ ختمی بودند. نتایج نشان داد که اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر 2/ عملکرد گل، بذر و بیولوژیکی و نیز عملکرد کیفی )موسیلاژ بذر( ختمی معنیدار ) 21 p≤ ( بود. بالاترین عملکرد گل و بذر برای تیمار 92 و / 32 گرم بر متر مربع و کمترین میزان برای تیمار شاهد به ترتیب برابر با 92 / 112 و 42 / تیوباسیلوس+ گوگرد به ترتیب برابر 33 91 گرم بر متر مربع به / 34/23 گرم بر متر مربع بدست آمد. بالاترین عملکرد موسیلاژ نیز برای تیمار تیوباسیلوس + گوگرد به میزان 94 دست آمد. با توجه به بالا بودن اسیدیته خاک در اکثر خاکهای زراعی ایران میتوان مصرف تلفیقی گوگرد همراه با تلقیح با تیوباسیلوس را علاوه بر حفظ محیط زیست و تولید محصولات کشاورزی سالم به عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود جذب عناصر غذایی خاک مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, اسیدیته خاک, تیوباسیلوس, حاصلخیزی خاک, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040657,
author = {عزیزی, هما and خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and شباهنگ, جواد},
title = {اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ختمی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اسیدیته خاک، تیوباسیلوس، حاصلخیزی خاک، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ختمی
%A عزیزی, هما
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A شباهنگ, جواد
%J اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2014

[Download]