کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (60-70)

عنوان : ( ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجمع مادة خشک گیاهان ارتباط خطی با تشعشع فعال فتوسنتزی (PAR) تجمعی دارد و یکی از راهکارهای افزایش جذب تشعشع در سیستم های زراعی استفاده از کشت مخلوط است. با همین هدف، به منظور ارزیابی اثرات کشت مخلوط ردیفی و نواری بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع لوبیا و گل گاوزبان اروپایی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل چهار تیمار مخلوط ردیفی و نواری شامل یک ردیف لوبیا و یک ردیف گاوزبان (1:1)، دو ردیف لوبیا و دو ردیف گاوزبان (2:2)، سه ردیف لوبیا و سه ردیف گاوزبان (3:3) و چهار ردیف لوبیا و چهار ردیف گاوزبان (4:4) و کشت خالص دو گیاه بود. نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ، تجمع مادة خشک و کارایی مصرف تشعشع لوبیا و گل گاوزبان اروپایی در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک کشتی افزایش پیدا کرد. اثرات تکمیل کنندگی کشت مخلوط بر صفات مورد بررسی برای لوبیا بیشتر از گل گاوزبان اروپایی بود. میانگین کارایی مصرف تشعشع لوبیا در طول فصل رشد از 77/0 در الگوی چهار ردیفی تا 50/1 گرم بر مگاژول در تیمار دو ردیف لوبیا+ دو ردیف گل گاوزبان اروپایی و میانگین کارایی مصرف تشعشع گل گاوزبان اروپایی نیز از 63/0 گرم بر مگاژول در الگوی چهار ردیفی تا 34/1 گرم بر مگاژول برای تیمار دو ردیف لوبیا+ دو ردیف گل گاوزبان اروپایی متغیر بود. بالاترین شاخص سطح برگ لوبیا در تیمار دو ردیف لوبیا+دو ردیف گل گاوزبان اروپایی با 60/4 حاصل شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که کشت مخلوط ردیفی و نواری لوبیا با گاوزبان اروپایی باعث افزایش کارایی مصرف نور گردید؛ به طوریکه بهترین نتایج برای الگوی دو ردیفی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, جذب تشعشع, شاخص سطح برگ, کشت مخلوط ردیفی, مادة خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040659,
author = {کوچکی, علیرضا and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and شباهنگ, جواد},
title = {ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6824},
pages = {60--70},
numpages = {10},
keywords = {جذب تشعشع، شاخص سطح برگ، کشت مخلوط ردیفی، مادة خشک کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)
%A کوچکی, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A شباهنگ, جواد
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2014

[Download]