هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران )

نویسندگان: ناصر تالی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به پیشرفت علم و دانشو به دنبال آن توسعه فن آور و تکنولوژ ، حفار و استفاده از فضاها زیرزمینی گسترش زیاد پیدا نموده است.در محیط ها شهر و بخصوصدر کلان شهرها بدلیل افزایش تعداد وسایل نقلیه و ایجاد معضل ترافیک، ساخت تونل ها مترو و تونل ها شهر در اولویت ها نخست توسعه قرار گرفته است. از سو دیگر به دلیل قرار گرفتن ابنیه ها و بارها ترافیکی در بالا محل حفر تونل ها، ناپایدار این فضاها زیرزمینی می تواند عواقب ناگوار به دنبال داشته باشد. با توجه به تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفت ها گستره شهر تهران، شناخت مناطق ناپایدار و به منظور جلوگیر از ناپایدار ضرور به نظر می رسد. لذا در این مطالعه مناطقی از تونل ها (Fore Polling) استفاده از روش تزریق طاق چتر شهر تهران که در آن تزریق طاق چتر صورت پذیرفته است مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات خاک در هر منطقه و روش اجرا شده در هر مورد معرفی شده اند و میزان موفقیت این روشدر آواربردار ریزش ها رخ داده و نیز پایدارساز نقاط مستعد ریزش مورد بحثقرار گرفته است. در انتها این روشبه عنوان نیمه پنهان حفار تونل در مناطق ضعیف معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, تونل ها شهر , تزریق طاق چتر – پایدارسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040671,
author = {تالی, ناصر and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تونل ها شهر - تزریق طاق چتر – پایدارسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران
%A تالی, ناصر
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]