هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور )

نویسندگان: علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیر ها هندسی و کمینه ساز ویژگی ها بافتی برا برقرار رابطه با ویژگی ها مهندسی در چند دهه اخیر مورد علاقه محققین بوده است. با توجه به ابعاد ریز و حجم بسیار زیاد کانی در یکمقطع میکروسکوپی تمامی مطالعات پیشین بر مبنا نمونه بردار سیستماتیک یا تصادفی از برخی نقاط مقاطع میکروسکوپی استوار بوده است. علاوه بر این بیشتر مطالعات بر رو گروه خاصی از سنگهامثلا گرانیتها یا ماسه سنگها محدود بوده است. در این تحقیق برا اولین بار مطالعات بر مبنا تصویر بردار کامل از کل سطح مقاطع میکروسکوپی استوار گردید. مضافا اینکه تقریبا دامنه وسیعی از سنگها آذرین بلورین از گرانیتتا دیوریت و گابرو در ١٥ تیپمتفاوت بطور گروهی مورد ارزیابی واقع گردیدند. نتایج مطالعات برغم تنوع وسیع سنگ شناسی و توزیع ابعاد حدود هزار برابر قابل توجه بود: هیچ رابطه آشکار بین نسبت کانی ها تشکیل دهنده یا نسبت اندازه کانی ها با مقاومت سنگها مورد مطالعه مشاهده نگردید. این نتیجه در مورد شکل و فرم کانی ها نیز صادق بود. برغم این نتایج نسبت اندازه میانگین کوارتز بر اندازه میانگین پلاژیوکلاز بدون توجه به نوع و تیپ سنگآذرین مورد بررسی ارتباط ٠ میلیمتر مربع به ٦١ % بالغ می گردد. / خوبی با ویژگی ها مقاومتی برقرار نمود. درجه این همبستگی در دامنه کانی شناسی بزرگتر از ١ با توجه به تنوع بسیار وسیع اندازه کانی ها و تیپ سنگ شناسی رابطه فوق قابل اهمیت است. بررسی آمار ابعاد کانی شناسی سنگها مورد مطالعه توزیع تقریبا متقارن کانی شناسی در پیرامون قطر یک میلیمتر را نشان داد. این یافته بدین معناست که قطر ١ میلیمتر احتمالا قطر شاخص در ساختار کانی شناسی سنگها آذرین متبلور باشد بنابراین هدایت بررسی ها کانی شناسی در پیرامون قطر ١ میلیمتر احتمالا نتایج مثبتی در ارزیابی خصوصیات مهندسی یا پتروگرافی این سنگها خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, سنگهای آذرین متبلور, ویژگی های هندسی, اندازه کانی شناسی, ویژگی های مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040672,
author = {همتی, علی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حسن مومیوند},
title = {ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سنگهای آذرین متبلور، ویژگی های هندسی، اندازه کانی شناسی، ویژگی های مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور
%A همتی, علی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسن مومیوند
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]