هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی )

نویسندگان: سیداسداله حاتمی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , کاظم مرادی هرسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخاطرات زمین شناسی از جمله عوامل طبیعی هستند که تاکنون سبب خسارات و تلفات بسیار را در سراسر جهان شده اند. شناسایی مناطق دارا پتانسیل بالا از نظر چنین خطراتی میزان آسیب پذیر ناشی از آنها را تا حدود زیاد کاهشخواهد داد. بدین منظور با توجه به حجم عظیم سرمایه گذار در منطقه پارس جنوبی، مطالعه خطرات ناشی از پدیده ها طبیعی امر ضرور است. بر اساس اطلاعات حاصل از گزارشات، گمانه ها حفار شده، نقشه ها زمین شناسی، عکسها هوایی و تصاویر ماهواره ا خطراتگسلشسطحی توسط گسل ها منطقه، روانگرایی، خاک ها مشکل آفرین (خورنده و متورم شونده)، سیلاب، وقوع ناپایدار ها دامنه ا (سنگ ریزش) در منطقه ویژه مناطق مخاطره آمیز از نظر هر یکمشخصشده اند. و در نهایت کل منطقه از ArcGIS پارس جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و با نرم افزار نظر انواع خطرات پهنه بند شده است.

کلمات کلیدی

, مخاطرات زمین شناسی مهندسی, زمین شناسی مهندسی, پارس جنوبی, عسلویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040673,
author = {حاتمی, سیداسداله and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and کاظم مرادی هرسینی},
title = {بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مخاطرات زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی، پارس جنوبی، عسلویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی
%A حاتمی, سیداسداله
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A کاظم مرادی هرسینی
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]