هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان )

نویسندگان: محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق مشخصات مهندسی خاکها زیرپهنه شهر کرمان با استفاده از آرشیو داده ها ژئوتکنیکی موجود بررسی گردیده و ارتباط آنها با محیط رسوبی تحلیل شده است. داده ها ژئوتکنیکی مورد نیازاز ۱۵۴ گمانه درسطح شهر کرمان استخراج و سازمان دهی شده و در محیط اکسل وارد شدند. این داده ها در قالب مشخصات فیزیکی و مکانیکی حاصل از انجام آزمایشهای صحرایی یا آزمایشگاهی بر رو نمونه ها دستخورده و دست نخورده، از عمق صفر تا ٣٠ متر بدست آمده اند. عرصه مورد مطالعه که محدوده طرح هاد شهر کرمان می باشد، بر اساسروند رودخانه ها و مسیر رسوب گذار ها به سه ناحیه ی منطقه تقسیم گردیده است.

کلمات کلیدی

, محیط رسوبی, شهر کرمان, خصوصیات مهندسی خاک, داده های ژئوتکنیکی, نواحی سه گانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040674,
author = {امینی زاده بزنجانی, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محیط رسوبی، شهر کرمان،خصوصیات مهندسی خاک، داده های ژئوتکنیکی، نواحی سه گانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان
%A امینی زاده بزنجانی, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]