هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار )

نویسندگان: حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به امروزه آزمایشها برجا در ژئوتکنیک به صورت متنوعی مورد استفاده قرار میگیرد. در این میان آزمایش SPT دلیل سادگی ، هزینه پایین و ارتباط با سایر پارامترها خاک در پروژهها مهندسی کاربرد فراوانی دارد. نتایج حاصل از این آزمایش وابسته به یک نقطه می باشد درحالیکه مهندسین پروژه نیازمند اطلاعاتی در مورد کل منطقه، بخصوصنقاطی که نمونهبردار نشده میباشند. به همین علت بکارگیر روشها درونیابی وتهیه نقشه از پارامترها مهندسی خاک بسیار متداول گردیده است . با توجه به قرارگیر حرم مطهر رضو در منطقه ثامن شهر مشهد ، احداث مجتمعها عظیم تجار - اقامتی و سازهها بلند مرتبه در این منطقه در سال ها اخیر به شدت رواج یافته است، شناخت خصوصیات مهندسی و بررسی کلی ظرفیت باربر خاک در این محدوده در راستا محاسبه و طراحی بهینه فونداسیونها پایدار امر ضرور میباشد. در این تحقیق پس از بررسی نتایج آزمایش نفوذ استاندارد در ۴۷ گمانه ۵۰ ضربه، با استفاده از روشها زمین آمار و ابزار کریجینگعمومی این روش ، نقشه - مطالعاتی در محدوده منطقه ثامن با تغییرات ۱۰ و نقشه خطا تخمین در پهنها به وسعت تقریبی ۴ کیلومتر مربع تهیه گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که روش- SPT تغییرات ها زمین آمار کاربرد خوبی داشته و از دقتبالایی برخوردارند.

کلمات کلیدی

, آزمایش نفوذ استاندارد, زمین آمار, کریجینگ, منطقه ثامن مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040675,
author = {اصغری بهرام, حجّت and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and دهقان, پوریا},
title = {بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمایش نفوذ استاندارد، زمین آمار، کریجینگ، منطقه ثامن مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار
%A اصغری بهرام, حجّت
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A دهقان, پوریا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]