هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد )

نویسندگان: علی رضا حسامی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , فرهاد ملارضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین ایمنی سازهها و تاسیسات شهر موجود در سطح زمین که در اطراف تونلها شهر واقع شدهاند در هنگام ساخت تونل (تاثیر کوتاهمدت) و در زمان بهرهبردار آن (تاثیر بلندمدت) بسیار تعیینکننده است. پروژه خط ٢ قطار شهر مشهد بطول بیش از ١٤کیلومتر در امتداد شمال شرق به جنوب غرب مشهد طراحی شده است. با توجه به شرایط مسیر و مزایا حفار با ماشینها پیشرفته حفار میگردد. در حال حاضر روش (EPB غالب آن بصورت تونل مکانیزه(با ماشین ،TBM (Tunnel boring machine) تونلزنی که ابتدا در ژاپن توسعه یافت به یکی از عمومیترین روش (Earth Pressure Balance [EPB] Shield) تونلزنی با سپر تعادلی فشار زمین ها برا تونل ساز در زمین ها نرم تبدیل شده است. با این فنآور ، حرکات زمین را بصورت تئور میتوان بوسیله ایجاد تعادل در فشار داخل اتاقکفشار زمین نسبتبه فشار خاکبیرونی در طول حفار تحتکنترل قرار داد.

کلمات کلیدی

, حفاری تونل, مدیریت ریسک, نشست زمین, TBM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040676,
author = {حسامی, علی رضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and فرهاد ملارضایی},
title = {مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حفاری تونل، مدیریت ریسک، نشست زمین، TBM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد
%A حسامی, علی رضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A فرهاد ملارضایی
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]