هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق )

نویسندگان: یاور فیروزۀ , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علیرضا مجیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان واگرایی از پارامترها مهمی است که بر کیفیت منابع قرضه ریزدانه تأثیر میگذارد. طی فرایند واگریی ذرات خاکپساز تماس با آب به صورت معلق درمیآیند و با جریان آب از محیط خارج میشوند. تشخیص پتانسیل واگرایی به روشها گوناگون ممکن است که به دو دستة روشها صحرایی و روشها آزمایشگاهی تقسیم میشوند. استفاده از روشها صحرایی به دلیل سرعت و کم هزینه بودن و امکان تشخیص براساس پارامترها ظاهر در شروع بررسیها توصیه میشود. اما روشها آزمایشگاهی برا تشخیص دقیق ابداع شدهاند. روش پین هول، هیدرومتر دوگانه، املاح آب منفذ، کرامب، آزمایش کاهش غلظت و غیره از جملة روشها آزمایشگاهی هستند. از این میان سه روش هیدرومتر دوگانه، املاح آب منفذ (شرارد) و پین هول کاربرد بیشتر دارند. بررسی محققان نشان داده که نتایج حاصل از آزمایش شرارد منطبق بر نتایج دو روش دیگر نیست. برا بررسی این مدعا آزمایشها شرارد و پین هول بر رو نمونهها انجام و نتایج با هم مقایسه شد و نشان داد که نمونه ها واگرا نیستند و میتوان از آنها در ساخت سد استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, قرضه ریزدانه, واگرایی, آزمایششرارد, آزمایشپینهول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040678,
author = {فیروزۀ, یاور and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and مجیدی, علیرضا},
title = {مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قرضه ریزدانه، واگرایی، آزمایششرارد، آزمایشپینهول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق
%A فیروزۀ, یاور
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A مجیدی, علیرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]