آینه معرفت, دوره (12), شماره (36), سال (2013-12) , صفحات (25-52)

عنوان : ( چیستی فلسفه سنت گرایی با تکیه بر آرای دکتر سید حسین نصر: مضامین،دلالت ها و بنیانها )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , مرتضی منشادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنت گرایی و تجددگرایی در فضای امروز، به عنوان جریانی که نگرش به مدرنیسم دارند، مطرح می شوند. این مقاله با هدف پرداختن به مضامین عمده اندیشه سنت گرایی، به عنوان درآمدی برای ورود به اندیشه سنت گرایان به رشته تحریر درآمده است. برای این منظور در این مقاله با تکیه بر آرای سید حسین نصر به عنوان مهم ترین اندیشمند سنت گرای حال حاضر، به تحلیل چیستی سنت به عنوان نقطه محوری این گفتمان و همچنین بررسی شاخص های فکری و دیدگاههای اصلی این جریان فکری مبادرت گردیده است. نصر یکی از طرفداران حکمت خالده است که با نقد دنیای متجدد، می‌کوشد معرفت قدسی را جایگزین تجددگرایی سازد. از نظر وی،سنت‌گروی، اعتقاد به یک امر قدسی است که نه تنها مرجعیت فکری انسان‌هاست که در رفتار آن‌ها نیز تجلی می‌یابد.

کلمات کلیدی

, سنت, سنت گرایی, مدرنیسم, حکمت خالده, تجدد, امرقدسی, وحدت متعالیه ادیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040682,
author = {اطهری, سیدحسین and منشادی, مرتضی},
title = {چیستی فلسفه سنت گرایی با تکیه بر آرای دکتر سید حسین نصر: مضامین،دلالت ها و بنیانها},
journal = {آینه معرفت},
year = {2013},
volume = {12},
number = {36},
month = {December},
issn = {2251-8010},
pages = {25--52},
numpages = {27},
keywords = {سنت، سنت گرایی،مدرنیسم،حکمت خالده،تجدد،امرقدسی،وحدت متعالیه ادیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چیستی فلسفه سنت گرایی با تکیه بر آرای دکتر سید حسین نصر: مضامین،دلالت ها و بنیانها
%A اطهری, سیدحسین
%A منشادی, مرتضی
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2013

[Download]