آب و خاک, دوره (27), شماره (6), سال (2014-2) , صفحات (1123-1132)

عنوان : ( استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت )

نویسندگان: ناهید ولیدی , علی نقی ضیائی , بیژن قهرمان , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اعمال مدیریت بهینه در حوضه آبریز، ریزمقیاس نمایی5 زمانی و مکانی خصوصیات هیدرولوژیک حوضه ضروری است. با استفاده از اطلاعات ریزمقیاس شده مؤلفه های معادلات بیلان آب و انرژی می توان بیلان آب را با مقیاس زمانی و یا مکانی مطلوب محاسبه نمود. هندسه فرکتالی6 شاخه ای از ریاضیات است که در میدان های گسسته و متناوب کاربردهای فراوانی داشته و در سال های اخیر برای تولید داده هایی با مقیاس متفاوت از داده های اندازه گیری شده مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از ابزار توابع درون یاب فرکتال7 برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های روزانه دما استفاده شده است. مقدار بُعد فرکتالی8 که معیاری از بی نظمی در نوسانات کمیت مورد نظر می باشد برای سری زمانی دمای روزانه در ایستگاه سینوپتیک مشهد برای 16 سال متوالی نیز محاسبه گردید. متوسط بُعد فرکتال برای دوره 1992 تا 2007 معادل 54/1 برآورد گردید. همچنین با استفاده از توابع درون یاب فرکتال از داده های دمای ظهر با مقیاس زمانی 15 روز، سری زمانی دمای ساعتی تولید و با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه گردید. نشان داده شد که علیرغم فاصله زمانی قابل ملاحظه بین دو اندازه گیری متوالی (15 روز) می توان با ضریب تعیین77/0 و خطای معادل 7 واحد مقادیر دما با مقیاس زمانی سه ساعت را برآورد نمود.

کلمات کلیدی

, تابع تکرار, قضیه کالج, دمای روزانه, ریزمقیاس نمایی, هندسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040689,
author = {ولیدی, ناهید and ضیائی, علی نقی and قهرمان, بیژن and انصاری, حسین},
title = {استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {27},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-4757},
pages = {1123--1132},
numpages = {9},
keywords = {تابع تکرار، قضیه کالج، دمای روزانه، ریزمقیاس نمایی، هندسه فرکتال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت
%A ولیدی, ناهید
%A ضیائی, علی نقی
%A قهرمان, بیژن
%A انصاری, حسین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]