مطالعات ملی, دوره (2), شماره (6), سال (2001-2) , صفحات (125-142)

عنوان : ( تبادل فرهنگی،سنت،مدرنیته و پست مدرنیته )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای انجام تبادل فرهنگی مقدمات و زمینه هایی لازم است.از جمله این زمینه ها می توان به پذیرش تکثر و به رسمیت شناختن فرهنگها ی مختلف و به رسمیت شناختن اختلافات در تمامی زیست جهان انسانی اشاره کرد. سوال اساسی اسن است که تبادل فرهنگی در کدامیک از سنت های فکری امکان پذیر است سنت،مدرنیته یاپست مدرنیته.

کلمات کلیدی

, سنت, مدرنیته, پست مدرنیته, تبادل فرهنگی, زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040697,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {تبادل فرهنگی،سنت،مدرنیته و پست مدرنیته},
journal = {مطالعات ملی},
year = {2001},
volume = {2},
number = {6},
month = {February},
issn = {1735-059x},
pages = {125--142},
numpages = {17},
keywords = {سنت،مدرنیته، پست مدرنیته،تبادل فرهنگی، زیست جهان،دمکراسی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبادل فرهنگی،سنت،مدرنیته و پست مدرنیته
%A اطهری, سیدحسین
%J مطالعات ملی
%@ 1735-059x
%D 2001

[Download]