علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (57-78)

عنوان : ( مدرنیته وجنبش های اجتماعی )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله درباره مفهوم مدرنیته و رابطه آن با جنبش های اجتماعی ، آنچنان که از آثار کلاسیکی درباره مدرنیته درک می شود و در اندیشه های جدید علم سیاست و جامعه شناسی معاصر مطرح بوده و مورد تفسیر قرار گرفته ، بحث خواهد شد . البته هدف ارایه یک تحلیل کمی از چگونگی تطور و تحول مفهوم مدرنیته نیست بلکه بیشتر به رابطه مدرنیته با تغییرات اجتماعی و سیاسی پرداخته خواهد شد؛زیرا تغییر در سطح گسترده ای چهره اصلی واقعیت اجتماعی است که هر نظریه ی علمی ـ اجتماعی به ناچار به آن پرداخته است. هدف اصلی و اولیه ما در این مقاله درک تأثیر مدرنیته بر روی توسعه و فهم جامعه شناختی و اندیشه ای جنبش های اجتماعی می باشد. به دیگر سخن هدف ما در مقاله ارایه توجهی خاص به رابطه بین واقعیت تاریخی و مفهوم فهم است

کلمات کلیدی

مدرنیته ـ جنبش اجتماعی ـ دولت ـ رسانه گروهی ـصنعت شناخت ـ تغییرات اجتماعی ـ هویت ـ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040698,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {مدرنیته وجنبش های اجتماعی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {57--78},
numpages = {21},
keywords = {مدرنیته ـ جنبش اجتماعی ـ دولت ـ رسانه گروهی ـصنعت شناخت ـ تغییرات اجتماعی ـ هویت ـ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدرنیته وجنبش های اجتماعی
%A اطهری, سیدحسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2007

[Download]