اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06

عنوان : ( اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک )

نویسندگان: ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک تحت تأثیر مصرف مقادیر مختلف بقایای گندم، در مزرعه تحقیقاتی 1921 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. - دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 22 52 و 155 درصد بر اساس عملکرد بیولوژیکی ،25 ، تیمارها شامل اضافه کردن پنج سطح بقایای گیاهی گندم به خاک شامل صفر، 22 5 سانتیمتری با - 2 تن در هکتار( بودند. بعد از اجرای عملیات آمادهسازی زمین، بقایای گندم به خاک اضافه و تا عمق 95 / )معادل با 22 خاک مخلوط گردید. صفات مورد بررسی شامل محتوی کربن آلی، ماده آلی، نیتروژن کل و فسفر و پتاسیم قابل دسترس خاک بودند. نتایج نشان داد که اثر میزان بقایای گندم به خاک بر محتوی کربن آلی، ماده آلی، نیتروژن کل و فسفر و پتاسیم قابل دسترس خاک معنی 5/ دار ) 51 p ≥( بود. افزودن بقایای گندم به خاک مقدار کربن آلی، ماده آلی و فسفر و پتاسیم قابل دسترس را افزایش و محتوی نیتروژن 5/ 5 و 75 / کل خاک را کاهش داد. بیشترین محتوی کربن آلی و ماده آلی خاک برای مقدار 155 درصد بقایای گندم به ترتیب برابر با 21 درصد مشاهده گردید که بیش از 155 درصد بالاتر از شاهد بود.

کلمات کلیدی

, بقایای گندم, فسفر قابل دسترس, کربن آلی, نیتروژن کل, مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040700,
author = {ابراهیمیان, ال ناز and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بقایای گندم، فسفر قابل دسترس، کربن آلی، نیتروژن کل، مالچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک
%A ابراهیمیان, ال ناز
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2014

[Download]