زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (4), شماره (1), سال (2013-7) , صفحات (213-239)

عنوان : ( شبکه اجتماعی مهاجران افغان در مشهد (مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر) )

نویسندگان: علی یوسفی , سیدمهدی موسوی , آمنه سادات حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های اجتماعی غیر رسمی، فرصت هائی را برای تبادل اطلاعات، تصمیم گیری و شرایطی را برای حمایت اجتماعی و اقتصادی از مهاجرین فراهم می آورد. دراین میان پیوندهای فردِ مهاجر با اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان و همسایگان سهم بسزائی را به خود اختصاص می دهد. نتایج مطالعه ابعاد ساختاری ، تعاملی و کارکردی شبکه های دوستی، خویشاوندی، همکاری و همسایگی 100 خانوار برگزیده ی مهاجر افغانستانی ساکن در شهرک گلشهر مشهد نشان می دهد این مهاجران، بیشترین حمایت های مالی و عاطفی را از سوی خویشاوندان خود دریافت می کنند. از سوی دیگر، اگرچه عضویت 19 درصد از ایرانیان در شبکه اجتماعی مهاجران، تا اندازه ای بر پیوند آنها با جامعه میزبان (ایران) دلالت دارد، لکن تجمّع مسکونی 42 درصد از این مهاجران در یک نقطه شهری مشهد (شهرک گلشهر) با ثبات مسکونی بالا (24 سال)، هم چنین اقامت حدود 90 درصد اعضای شبکه اجتماعی مهاجران در این نقطه و تداخل گسترده در بین خرده شبکه های آنان، حاکی از شکل گیری کُلنی مهاجران افغانستانی در مشهد است.این تجمّع از یک سو حفظ و بازتولیدخرده فرهنگ افغانی در شهر مشهد را درپی داشته و از سوی دیگر به تشدید جدائی گزینی اجتماعی مهاجر-میزبان انجامیده است.

کلمات کلیدی

, شبکه اجتماعی, مهاجران افغانستانی, ساختارشبکه , کارکرد شبکه , تعامل شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040715,
author = {یوسفی, علی and موسوی, سیدمهدی and حسینی, آمنه سادات},
title = {شبکه اجتماعی مهاجران افغان در مشهد (مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر)},
journal = {زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-9740},
pages = {213--239},
numpages = {26},
keywords = {شبکه اجتماعی، مهاجران افغانستانی، ساختارشبکه ، کارکرد شبکه ، تعامل شبکه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبکه اجتماعی مهاجران افغان در مشهد (مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر)
%A یوسفی, علی
%A موسوی, سیدمهدی
%A حسینی, آمنه سادات
%J زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 1735-9740
%D 2013

[Download]