پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (7), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (11-19)

عنوان : ( نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی )

نویسندگان: حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی احساس انسجام‌روانی در رابطه­ی سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی دانش‌آموزان انجام‌گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌­ی آماری شامل کلیه­ی دانش‌آموزان دختر پایه­ی دوم و سوم متوسطه شهرستان‌کازرون در سال ‌تحصیلی 91-90 به ‌تعداد 1319نفر بود، که 255 نفر به‌عنوان نمونه، با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل؛ پرسشنامه­ی سبک‌دلبستگی هازن و شیور، پرسشنامه­ی خودتنظیمی و مقیاس تجدید نظر شده­ی احساس انسجام فلنسبرگ بود. داده‌ها با بهره‌گیری از روش‌های همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌راهه، رگرسیون چندگانه و تحلیل‌مسیر و با استفاده از نرم‌افزار 16spss و Liseral مورد تجزیه و تحلیل قرار‌ گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سبک‌ دلبستگی ایمن و خودتنظیمی با میزان احساس انسجام‌ روانی رابطه­ی مستقیم و معنادار، و سبک ‌دلبستگی دوسوگرا با احساس انسجام‌ روانی و خودتنطیمی رابطه­ی منفی و معنادار دارند.

کلمات کلیدی

خودتنظیمی؛ سبک دلبستگی؛ احساس انسجام روانی؛ دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040727,
author = {قائدی فر, حمیده and عبدخدائی, محمدسعید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۰۱۶۶},
pages = {11--19},
numpages = {8},
keywords = {خودتنظیمی؛ سبک دلبستگی؛ احساس انسجام روانی؛ دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی
%A قائدی فر, حمیده
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ ۲۰۰۸-۰۱۶۶
%D 2013

[Download]