مدیریت آب و آبیاری, دوره (2), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (39-52)

عنوان : ( پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور )

نویسندگان: روزبه مؤذن زاده , صالح ارشد , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش گیاهی در هر منطقه نقشی کلیدی در مدل سازی تغییرات و یا حفظ اکوسیستم دارد. شاخصه های خشکسالی هواشناسی که مستقیما از روی داده های هواشناسی نظیر بارندگی محاسبه می شوند، در صورت فقدان داده های مذکور، در پایش خشکسالی مفید واقع نخواهند شد. لذا تکنیکسنجش از دور می تواند ابزاری مفید در پایش خشکسالی به شمار رود. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس روند تغییرات شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) در ماه های نوامبر تا می سال های 2001 تا 2010 در کشت مرتع و اراضی دیم حوضه آبریز نیشابور بررسی شد. به منظور پایش دقیق تر خشکسالی، شاخص بارش استاندارد (SPI) و شاخص وضعیت پوشش گیاهی (VCI) محاسبه و کلاس خشکسالی بر اساس هر دو شاخص مذکور تعیین شد. نتایج نشان داد که بیشترین ضرایب همبستگی میان شاخص NDVI و مقادیر بارندگی برای بارش های با تاخیر زمانی شش ماهه به دست آمده، گرچه بیشترین افزایش ضریب همبستگی برای گذر از باران یک ماهه به دو ماهه (افزایش از 068/0 به 547/0) دیده شد. کمترین و بیشترین ضرایب مبستگی مذکور در طی این ده سال به ترتیب صفر و 73/0 در اراضی مرتع و صفر و 71/0 در اراضی دیم به دست آمد. مقایسه نتایج دو شاخص SPI و VCI در کلاس بندی خشکسالی نشان داد که شاخص SPI نمی تواند به صورت تمام و کمال بیان گر وضعیت خشکسالی کشاورزی باشد. کمترین و بیشترین ضرایب همبستگی میان شاخص VCI و SPI در بازه های زمانی یک، سه، شش، نه و 12 ماهه به ترتیب 0-23/0، 04/0-8/0، 001/0-66/0، 0-57/0 و 15/0-83/0 به دست آمده اند. بررسی ضرایب همبستگی میان شاخص VCI و SPI نشان داد که کمترین ضرایب همبستگی (001/0) برای SPI در بازه زمانی یک ماهه به وقوع پیوسته است.

کلمات کلیدی

, بارش استاندارد, تصاویر ماهواره ای, خشکسالی کشاورزی, شاخصه های خشکسالی, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040728,
author = {مؤذن زاده, روزبه and صالح ارشد and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور},
journal = {مدیریت آب و آبیاری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6298},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {بارش استاندارد، تصاویر ماهواره ای، خشکسالی کشاورزی، شاخصه های خشکسالی، نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور
%A مؤذن زاده, روزبه
%A صالح ارشد
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J مدیریت آب و آبیاری
%@ 2251-6298
%D 2013

[Download]